Newsletter

Biznes i finanse

ATENDE SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

14.09.2021, 20:18aktualizacja: 14.09.2021, 20:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 88 042 94 075 19 362 21 182
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (445) 2 823 (98) 636
EBITDA 4 377 9 252 963 2 083
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (674) 1 486 (148) 335
Zysk (strata) netto (1 406) 1 159 (309) 261
Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom podmiotu dominującego (1 829) 1 279 (402) 288
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 903 (1 987) (9 103) (447)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 066) 4 709 (566) 1 060
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (38 974) 2 879 (8 571) 648
Przepływy pieniężne netto razem (82 943) 5 601 (18 240) 1 261
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) (0,05) 0,04 (0,01) 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) (0,05) 0,04 (0,01) 0,01
Dane bilansowe (XIII-XXI) prezentowane są odpowiednio na dzień 30.06.2021 oraz 31.12.2020
Aktywa razem 159 620 267 538 35 308 57 974
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 86 552 156 458 19 145 33 904
Zobowiązania długoterminowe 24 204 27 365 5 354 5 930
Zobowiązania krótkoterminowe 62 348 129 093 13 791 27 974
Kapitały własne 73 068 111 080 16 163 24 070
Kapitał zakładowy 7 269 7 269 1 608 1 575
Liczba akcji (szt.) 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 2,01 3,06 0,44 0,66
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 2,01 3,06 0,44 0,66
Dane dotyczące półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 79 343 69 532 17 449 15 656
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (795) 748 (175) 168
EBITDA 2 531 4 154 557 935
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (972) (110) (214) (25)
Zysk (strata) netto (1 478) (153) (325) (34)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (43 283) (6 035) (9 519) (1 359)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (682) 6 673 (150) 1 502
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (39 731) 1 531 (8 737) 345
Przepływy pieniężne netto razem (83 696) 2 169 (18 406) 488
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) (0,04) 0,00 (0,01) 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) (0,04) 0,00 (0,01) 0,00
Dane bilansowe (XXXIII-XLI) prezentowane są odpowiednio na dzień 30.06.2021 oraz 31.12.2020
Aktywa razem 146 719 249 378 32 454 54 039
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 861 139 699 16 559 30 272
Zobowiązania długoterminowe 17 159 21 492 3 796 4 657
Zobowiązania krótkoterminowe 57 702 118 207 12 764 25 615
Kapitały własne 71 858 109 679 15 895 23 767
Kapitał zakładowy 7 269 7 269 1 608 1 575
Liczba akcji (szt.) 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 1,98 3,02 0,44 0,65

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 14.09.2021, 20:18
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ