Newsletter

ATLANTA POLAND SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

13.11.2023, 15:20aktualizacja: 13.11.2023, 15:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 8/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na dzień 19 grudnia 2023 r. godz. 11.00 w siedzibie Spółki tj. przy ulicy Załogowej 17 w Gdańsku.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 grudnia 2023r., informację o ogólnej liczbie akcji w ATLANTA POLAND S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2022/2023 oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 13.11.2023, 15:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ