Newsletter

Biznes i finanse

ATLANTIS SE Raport okresowy roczny za 2020 R

11.10.2021, 17:35aktualizacja: 11.10.2021, 17:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny za 2020 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR w tys. EUR
2020 2020 2019
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 76 617
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 345
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 51 - 2 800
Zysk (strata) netto 51 -2 800
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -114 164
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 -52
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -114 112
Aktywa razem 8 438 8 483
Zobowiązania krótkoterminowe 1 783 8
Kapitał własny 6 655 8 475
Kapitał zakładowy 1 125 2 750
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 75 578 767 25 000 000
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w EURO) 0,00 -0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO) 0,59 0,34

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 11.10.2021, 17:35
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ