Newsletter

CYFROWY POLSAT SA (31/2023) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji o złożeniu oferty sprzedaży akcji Asseco Poland S.A., posiadanych przez Spółkę

18.09.2023, 18:06aktualizacja: 18.09.2023, 18:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 31/2023

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ("Rozporządzenie MAR") spółka Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą podjęcia decyzji o złożeniu oferty sprzedaży akcji Asseco Poland S.A., posiadanych przez Spółkę ("Informacja Poufna").

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 14 września 2023 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

"Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 września 2023 r. podjął decyzję o: (i) złożeniu oferty sprzedaży posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Asseco"), w liczbie nie większej niż liczba akcji posiadanych przez Spółkę tj. 19.047.373 akcji ("Akcje Asseco"), w ramach "Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland S.A.", opublikowanego w dniu 6 września 2023 roku w formie raportu bieżącego Asseco nr 23/2023 ("Zaproszenie"), na zasadach wskazanych w Zaproszeniu, za cenę nie niższą niż 75,05 zł i nie wyższą niż 82,95 złotych za jedną akcję Asseco oraz (ii) zbyciu Akcji Asseco w liczbie oraz na warunkach ustalonych w sposób określony w Zaproszeniu. Liczba akcji i cena sprzedaży proponowana przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie zostanie doprecyzowana w treści składanej oferty.

Transakcja sprzedaży Akcji Asseco stanowić będzie istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.).

Mając na względzie, że transakcja sprzedaży Akcji Asseco odbędzie się na warunkach rynkowych, nie dojdzie do naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 14 września 2023 uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na złożenie oferty sprzedaży i zbycie przez Spółkę Akcji Asseco oraz jednocześnie na istotną transakcję z podmiotem powiązanym."

Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:

W ocenie Zarządu Spółki opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2022 r.

W ocenie Zarządu niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej rodziło ryzyko negatywnego wpływu na wynik Zaproszenia dla Spółki i ostateczne decyzje zarządu Asseco, a co z tym idzie na powodzenie złożonej przez Spółkę oferty sprzedaży posiadanych Akcji Asseco.

Na etapie podejmowania przedmiotowych działań przez Spółkę, wynik składanej przez Spółkę oferty sprzedaży Akcji Asseco i prowadzonego przez Asseco Zaproszenia nie był znany, a co za tym idzie, także prawdopodobieństwo faktycznej sprzedaży przez Spółkę Akcji Asseco nie było znane. Niezwłoczne ujawnienie informacji o złożeniu przez Spółkę oferty sprzedaży mogłoby mieć wpływ na zachowania innych inwestorów, co mogłoby mieć wpływ na powodzenie oferty złożonej przez Spółkę i ilość akcji, która zostałaby określona na podstawie zasad opisanych w Zaproszeniu do finalnego nabycia przez Asseco od Spółki. Założeniem procesów takich jak zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji jest zachowanie poufności treści samych ofert i podmiotów je składających.

Ponadto, ujawnienie informacji o złożeniu oferty sprzedaży akcji Asseco mogło mieć wpływ na kurs akcji Spółki przed ostateczną decyzją zarządu Asseco, co do nabycia akcji, na które złożone zostały oferty sprzedaży i przed faktyczną realizacją transakcji sprzedaży Akcji Asseco. Dla oceny Informacji Poufnej przez inwestorów niezwykle istotne powinny być informacje o liczbie sprzedanych przez Spółkę Akcji Asseco oraz o finalnej cenie sprzedaży. Te informacje w momencie powstania Informacji Poufnej nie były znane.

W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną i inwestorów, co do prawdopodobieństwa oraz warunków zbycia Akcji Asseco oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji jak i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna. Wobec tego, nie było podstaw, aby uznać, że opóźnienie podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, kontrastuje z oczekiwaniami rynku, opartymi o komunikację prowadzoną dotychczas przez Spółkę.

Zarząd Spółki zapewnia, że podjął wymagane przez Rozporządzenie MAR kroki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR, została sporządzona lista osób posiadających do dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Mając na uwadze słuszny interes Spółki oraz jej akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Spółka odrębnym raportem poda informację o liczbie sprzedanych akcji Asseco oraz finalnej cenie sprzedaży.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po podaniu opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej, Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.09.2023, 18:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ