Newsletter

DEVELIA SA (38/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

16.05.2024, 17:11aktualizacja: 16.05.2024, 17:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 38/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że obradujące w dniu 16 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na postawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej Emitenta:

1. Piotra Piniora

2. Piotra Borowca

Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta:

1. Adama Chabiora

2. Roberta Wąchała

Noty biograficzne powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Ponadto Emitent informuje, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oświadczyli, iż nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, w szczególności nie są wspólnikami w konkurencyjnej w stosunku do Emitenta spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej, nie pełnią funkcji członka organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej i nie prowadzą własnej działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Żaden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.05.2024, 17:11
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ