Newsletter

Biznes i finanse

DEVELIA SA (66/2021) Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy i warunkowej umowy nabycia nieruchomości przez Emitenta

15.12.2021, 18:17aktualizacja: 15.12.2021, 18:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 66/2021

Zarząd DEVELIA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 15.12.2021 r. Spółka jako kupujący zawarła z podmiotem niepowiązanym z Emitentem przedwstępną warunkową umowę sprzedaży ("Umowa Przedwstępna") i warunkową umowę sprzedaży ("Umowa Warunkowa") nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Centralnej ("Nieruchomości"). Łączna cena nabycia obu Nieruchomości na dzień zawarcia umowy została określona na kwotę 195.000.000,00 zł netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT tj. kwotę 239.850.000,00 brutto.

Przedmiotem Umowy Przedwstępnej jest prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 5,8957 ha ("Nieruchomość 1"). Cena za Nieruchomość 1 została określona na kwotę 152.000.000,00 zł netto, powiększona o należy podatek od towarów i usług VAT, tj. kwotę 186.960.000,00 zł brutto ("Cena za Nieruchomość 1"). Zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej, Cena za Nieruchomość 1 zapłacona zostanie w częściach, w wysokościach i terminach wskazanych w tej umowie. Cena za Nieruchomość 1 będzie podlegała ewentualnej waloryzacji, w zakresie części niezapłaconej w dniu zawarcia Umowy Przeniesienia Nieruchomości 1, w przypadku spełnienia przyczyny waloryzacji, na zasadach i terminach wskazanych w Umowie Przedwstępnej.

Przedmiotem Umowy Warunkowej jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.5609,00 ha ("Nieruchomość 2"). Cena za Nieruchomość 2 została określona na kwotę 43.000.000,00 zł netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT, tj. kwotę 52.890.000,00 zł ("Cena za Nieruchomość 2").

Umowa przeniesienia Nieruchomości, w wykonaniu Umowy Przedwstępnej oraz Umowy Warunkowej, zostanie zawarta przez Strony niezwłocznie po spełnieniu się warunków określonych w tych umowach tj. otrzymaniu oświadczenia o niewykonaniu prawa pierwokupu dotyczącego Nieruchomości 2, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie do dnia 26 stycznia 2022 roku.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na wartość transakcji i działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.12.2021, 18:17
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ