Newsletter

Biznes i finanse

ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

25.11.2021, 17:34aktualizacja: 25.11.2021, 17:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży netto 15 281 362 13 453 720 3 352 279 3 028 753
Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego 9 131 10 178 2 003 2 291
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 15 290 493 13 463 898 3 354 282 3 031 044
Zysk z działalności operacyjnej 1 625 813 923 309 356 655 207 859
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 1 620 390 90 412 355 466 20 354
Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego 1 332 347 (43 704) 292 278 (9 839)
EBITDA 2 773 007 2 635 107 608 316 593 225
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 669 894 3 994 082 1 463 177 899 163
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 289 680) (1 685 343) (282 918) (379 411)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 286 078) (1 489 578) (282 127) (335 339)
Przepływy pieniężne netto, razem 4 094 136 819 161 898 132 184 413
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
Zysk/(strata) netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 2,88 (0,14) 0,63 (0,03)
Zysk/(strata) rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 2,88 (0,14) 0,63 (0,03)
Stan na dzień 30.09.2021 30.09.2020 31.09.2021 31.09.2020
Aktywa razem 33 586 878 29 889 863 7 249 644 6 476 957
Zobowiązania razem 19 049 725 16 795 510 4 111 836 3 639 488
Zobowiązania długoterminowe 9 060 792 10 009 542 1 955 750 2 169 009
Zobowiązania krótkoterminowe 9 988 933 6 785 968 2 156 086 1 470 479
Kapitał własny 14 537 153 13 094 353 3 137 809 2 837 469
Kapitał zakładowy 588 018 588 018 126 922 127 420
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 32,93 29,66 7,11 6,43
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 32,93 29,66 7,11 6,43
Jednostkowe dane finansowe (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży netto 5 359 431 4 565 706 1 175 701 1 027 849
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego 184 244 40 55
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 5 359 615 4 565 950 1 175 741 1 027 904
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 71 780 (101 694) 15 746 (22 894)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 715 310 (485 574) 156 918 (109 314)
Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego 704 754 (462 129) 154 602 (104 036)
EBITDA 76 770 (97 937) 16 841 (22 048)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 315 989 (231 310) 69 319 (52 073)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 738 849 495 650 162 082 111 583
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 242 995) (1 458 132) (272 676) (328 260)
Przepływy pieniężne netto, razem (188 157) (1 193 792) (41 276) (268 751)
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
Zysk/(strata) netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 1,60 (1,05) 0,35 (0,24)
Zysk/(strata) rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 1,60 (1,05) 0,35 (0,24)
Stan na dzień 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020
(niebadane) (niebadane)
Aktywa razem 21 428 116 19 494 521 4 625 206 4 224 348
Zobowiązania razem 10 504 223 9 367 049 2 267 311 2 029 784
Zobowiązania długoterminowe 4 572 543 6 720 747 986 972 1 456 346

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 25.11.2021, 17:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ