Newsletter

ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS

22.11.2023, 20:02aktualizacja: 22.11.2023, 20:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
przekształcone* przekształcone*
Przychody ze sprzedaży netto 32 880 964 22 722 543 7 183 485 4 846 959
Rekompensaty 3 010 233 - 657 644 -
Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego 11 591 9 344 2 532 1 993
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 35 902 788 22 731 887 7 843 661 4 848 952
Zysk z działalności operacyjnej 1 426 271 889 523 311 597 189 745
Zysk przed opodatkowaniem 775 512 1 100 226 169 426 234 690
Zysk netto okresu sprawozdawczego 662 310 906 797 144 694 193 429
EBITDA 3 439 856 2 073 962 751 503 442 398
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 010 803 4 201 380 1 094 707 896 199
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 920 454) (1 782 218) (419 560) (380 166)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 560 034 (1 520 170) 122 350 (324 268)
Przepływy pieniężne netto, razem 3 650 383 898 992 797 497 191 765
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 529 731 093 491 893 158 529 731 093 491 893 158
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 1,05 1,60 0,23 0,34
Zysk rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)
1,05 1,60 0,23 0,34
Stan na dzień 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa razem 38 281 516 37 434 972 8 258 158 7 982 041
Zobowiązania razem 21 693 643 21 288 861 4 679 792 4 539 300
Zobowiązania długoterminowe 7 338 029 7 699 793 1 582 973 1 641 782
Zobowiązania krótkoterminowe 14 355 614 13 589 068 3 096 819 2 897 518
Kapitał własny 16 587 873 16 146 111 3 578 366 3 442 741
Kapitał zakładowy 676 306 676 306 145 894 144 205
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 31,31 30,48 6,76 6,50
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 31,31 30,48 6,76 6,50
Jednostkowe dane finansowe
Przychody ze sprzedaży netto 12 106 451 9 098 576 2 644 889 1 940 823
Rekompensaty 2 688 185 - 587 286 -
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego 1 512 157 330 33
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 14 796 148 9 098 733 3 232 506 1 940 856
(Strata)/zysk z działalności operacyjnej (312 140) 90 977 (68 193) 19 406
Zysk przed opodatkowaniem 259 389 1 247 027 56 669 266 004
Zysk netto okresu sprawozdawczego 288 788 1 204 348 63 091 256 900
EBITDA (307 990) 95 630 (67 286) 20 399
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (923 447) 6 593 (201 745) 1 406
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (333 098) 1 875 458 (72 772) 400 055
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 631 922 (1 469 602) 138 056 (313 482)
Przepływy pieniężne netto, razem (624 623) 412 449 (136 461) 87 980
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 529 731 093 491 893 158 529 731 093 491 893 158
Zysk netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) 0,55 2,45 0,12 0,52
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) 0,55 2,45 0,12 0,52
Stan na 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa razem 25 814 335 21 548 951 5 568 715 4 594 757
Zobowiązania razem 11 583 668 7 478 192 2 498 850 1 594 531

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 22.11.2023, 20:02
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ