Newsletter

ENEA SA Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

13.09.2023, 23:45aktualizacja: 13.09.2023, 23:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Skonsolidowane dane finansowe przekształcone* przekształcone*
Przychody ze sprzedaży netto 21 898 870 14 703 927 4 747 208 3 167 107
Rekompensaty 2 114 940 - 458 474 -
Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego 7 773 7 134 1 685 1 537
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 24 021 583 14 711 061 5 207 367 3 168 643
Zysk z działalności operacyjnej 723 627 921 745 156 867 198 536
Zysk przed opodatkowaniem (123 565) 1 054 988 (26 786) 227 236
Zysk netto okresu sprawozdawczego (54 149) 861 328 (11 738) 185 523
EBITDA 2 316 196 1 696 002 502 102 365 305
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 163 580 4 162 493 252 239 896 567
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 220 997) (1 524 953) (264 686) (328 463)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 321 751 (1 352 313) 286 527 (291 277)
Przepływy pieniężne netto, razem 1 264 334 1 285 227 274 081 276 827
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 529 731 093 472 660 616 529 731 093 472 660 616
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) (0,27) 1,56 (0,06) 0,34
Zysk rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) (0,27) 1,56 (0,06) 0,34
Stan na dzień 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
Aktywa razem 36 091 533 37 434 972 8 109 910 7 982 041
Zobowiązania razem 20 176 919 21 288 861 4 533 833 4 539 300
Zobowiązania długoterminowe 7 308 534 7 699 793 1 642 256 1 641 782
Zobowiązania krótkoterminowe 12 868 385 13 589 068 2 891 577 2 897 518
Kapitał własny 15 914 614 16 146 111 3 576 077 3 442 741
Kapitał zakładowy 676 306 676 306 151 969 144 205
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 30,04 30,48 6,75 6,50
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 30,04 30,48 6,75 6,50
Jednostkowe dane finansowe
Przychody ze sprzedaży netto 8 308 545 5 733 215 1 801 115 1 234 888
Rekompensaty 1 892 333 - 410 217 -
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego 746 103 162 22
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 10 201 624 5 733 318 2 211 494 1 234 910
Strata z działalności operacyjnej (80 687) (223 147) (17 491) (48 064)
Zysk przed opodatkowaniem 421 884 314 045 91 455 67 643
Zysk netto okresu sprawozdawczego 418 253 368 224 90 668 79 312
EBITDA (78 225) (220 036) (16 958) (47 394)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 423 558) (190 586) (308 597) (41 051)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 179 437 1 648 688 38 898 355 114
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 359 166 (1 324 797) 294 638 (285 351)
Przepływy pieniężne netto, razem 115 045 133 305 24 939 28 713
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 529 731 093 472 660 616 529 731 093 472 660 616
Zysk netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) 0,79 0,78 0,17 0,17
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) 0,79 0,78 0,17 0,17
Stan na dzień 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
Aktywa razem 23 401 965 21 548 951 5 258 514 4 594 757
Zobowiązania razem 8 998 332 7 478 192 2 021 961 1 594 531

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 13.09.2023, 23:45
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii