Newsletter

EUROCASH SA Raport okresowy roczny RR

28.03.2023, 06:59aktualizacja: 28.03.2023, 07:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Przychody ze sprzedaży 18 660 441,60 16 116 464,85 3 981 403,83 3 528 586,25
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 287 073,17 226 086,43 61 250,12 49 500,03
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 209 982,55 174 406,06 44 802,01 38 184,98
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 171 228,36 137 013,49 36 533,39 29 998,14
Zysk (strata) netto 171 228,36 137 013,49 36 533,39 29 998,14
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 560 147,64 515 601,03 119 513,46 112 887,21
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej -16 105,16 -46 298,87 -3 436,21 -10 136,81
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -517 545,12 -470 649,39 -110 423,76 -103 045,36
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 26 497,35 -1 347,22 5 653,49 -294,96
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,23 0,98 0,26 0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,23 0,98 0,26 0,22
Aktywa 6 855 600,46 6 670 551,77 1 461 779,67 1 450 309,12
Zobowiązania długoterminowe 998 732,10 1 458 363,47 212 953,82 317 076,89
Zobowiązania krótkoterminowe 4 393 981,91 3 910 441,29 936 903,11 850 206,83
Kapitał własny 1 462 886,44 1 301 747,01 311 922,74 283 025,40
Kapitał podstawowy 139 163,29 139 163,29 29 672,98 30 256,83
Liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 10,51 9,35 2,24 2,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 10,51 9,35 2,24 2,03
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 0,00 66 798,38 0,00 14 523,28
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,00 0,48 0,00 0,10

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 28.03.2023, 06:59
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii