Newsletter

FON SE (12/2023) Notowania Spółki FON SE - emisja bonusowa akcji. Stock market quotes of FON SE - bonus issue of shares.

11.12.2023, 17:49aktualizacja: 11.12.2023, 17:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2023

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie (dalej: "Emitent", "Spółka") w odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy Emitenta o udzielenie informacji w zakresie postępu prac nad przydziałem akcji i rejestracją emisji bonusowej informuje co następuje:

Zarząd FON SE w wykonaniu uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych w ramach emisji bonusowej akcji dla dotychczasowych Akcjonariuszy posiadających akcje na dzień 8 grudnia 2023 roku godz. 17:00 złożył w dniu 8 grudnia 2023 roku wniosek do Sądu Okręgowego w Tartu - Wydział Rejestracyjny (Registration Department of Tartu County Court) o zarejestrowanie w estońskim Rejestrze Przedsiębiorców emisji akcji bonusowych i związanych z nią zmian statutu Spółki. O dokonaniu przez Sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji bonusowych Emitent poinformuje stosownym komunikatem.

Po rejestracji akcji bonusowych w estońskim rejestrze Emitent złoży stosowny wniosek do KDPW, a obrót akcjami bonusowymi będzie możliwy na wniosek Emitenta po dopuszczeniu uchwałą przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji bonusowych do obrotu na rynku głównym GPW w Warszawie.

Zarząd Emitenta będzie sukcesywnie realizował poszczególne etapy prac, o czym będzie informował stosownymi raportami.

W odpowiedzi na dalsze zapytania akcjonariuszy Zarząd Spółki informuje, iż śledzi notowania Spółki i widzi, że aktualnie handel walorami Spółki FON SE jest niemożliwy ze względu na napływające na rynek duże zlecenia kupna typu PKC (tj. po każdej cenie).

Zdaniem Emitenta składanie zleceń PKC, zwłaszcza na mało płynnych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadza negatywne skutki, które mogą wpływać na klarowność i skuteczność funkcjonowania tego rynku.

Główne obawy obejmują:

Zamieszanie w Zleceniach:

Zlecenia po każdej cenie (PKC) na mało płynnych spółkach wprowadzają niepotrzebne zamieszanie, co utrudnia inwestorom zrozumienie prawdziwego obrotu danym instrumentem finansowym oraz determinowanie rzeczywistej wartości akcji.

Duży Spread w Zleceniach:

Istnienie PKC może prowadzić do szerszych spreadów pomiędzy cenami kupna, a sprzedaży, co może zniechęcać inwestorów do dokonywania transakcji oraz wpływać negatywnie na płynność rynku.

Potencjalne Ryzyko Manipulacji:

PKC mogą stwarzać ryzyko manipulacji cenami na mało płynnych rynkach, co z kolei wpływa na uczciwość i przejrzystość rynku.

Wielokrotnie problem ten zauważały KNF i GPW lecz do tej pory zlecenia PKC na mało płynnych spółkach nie zostały zlikwidowane.

Względem powyższego Zarząd apeluje do Akcjonariuszy oraz zlecających zlecenia kupna o zapewnienie popytu i podaży akcji na takim poziomie aby umożliwić handel akcjami na GPW w Warszawie.

The Management Board of FON SE with its registered office in Tallinn (hereinafter referred to as the "Issuer", "Company"), in response to questions asked by the Issuer's shareholders for information on the progress of work on the allocation of shares and registration of the bonus issue, informs as follows:

The Management Board of FON SE in implementation of resolution No. 3 of the Ordinary General Meeting of the Issuer of November 23, 2023 on increasing the Company's share capital from own funds as part of a bonus issue of shares for existing shareholders holding shares as of 8/12/2023 at 17:00 submitted an application to the Registration Department of Tartu County Court on 8/12/2023 to register the issue of bonus shares and related changes to the Company's statute in the Estonian Register of Entrepreneurs. The Issuer will inform the shareholders in an appropriate announcement about the increase in the share capital by the issue of bonus shares by the Registry Court.

After registering the bonus shares in the Estonian register, the Issuer will submit an appropriate application to the National Depository for Securities(KDPW) and trading in the bonus shares will be possible at the Issuer's request when the shares from bonus issue will be admitted to trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange via proper resolution of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange.

The Issuer's Management Board will successively implement individual stages of work, which will be reported in appropriate reports.

In response to further inquiries from shareholders, the Company's Management Board informs that it is monitoring the Company's quotations and sees that currently trading in the shares of FON SE is impossible due to large PKC purchase orders entering the market (i.e. at any price).

In the Issuer's opinion, placing PKC orders, especially in illiquid companies listed on the Warsaw Stock Exchange, has negative effects that may affect the clarity and effectiveness of this market.

The main concerns include:

Confusion in Orders:

Orders at any price (PKC) on illiquid companies introduce unnecessary confusion, which makes it difficult for investors to understand the true turnover of a given financial instrument and determine the real value of shares.

Large Spread in Orders:

The existence of PKC may lead to wider spreads between bid and ask prices, which may discourage investors from making transactions and negatively affect market liquidity.

Potential Risk of Manipulation:

PKCs may pose a risk of price manipulation in illiquid markets which in turn affects market fairness and transparency.

This problem has been noticed by the Polish Financial Supervision Authority and the Warsaw Stock Exchange many times but so far PKC orders on illiquid companies have not been eliminated.

In view of the above, the Management Board appeals to Shareholders and those placing purchase orders to ensure the demand and supply of shares at such a level as to enable trading in shares on the Warsaw Stock Exchange.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.12.2023, 17:49
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ