Newsletter

GPW SA (12/2024) Powołanie Członka Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

23.04.2024, 17:19aktualizacja: 23.04.2024, 17:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 12/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka", "Giełda") informuje, że Rada Nadzorcza GPW na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2024 r., działając na podstawie art. 368 §4 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §20 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z przeprowadzonym postepowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu GPW ds. informatycznych, powołała w skład Zarządu Giełdy Pana Sławomira Panasiuka, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Giełdy. Wiceprezes Zarządu Giełdy będzie odpowiedzialny w szczególności za obszar informatyczny i technologiczny. Powyższa decyzja wejdzie w życie pod warunkiem udzielenia zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy.

Życiorys nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Sławomira Panasiuka, nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.04.2024, 17:19
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ