Newsletter

Kancelaria Prezydenta: Informacja w sprawie ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (komunikat)

28.01.2021, 10:48aktualizacja: 28.01.2021, 11:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

– Kancelaria Prezydenta informuje:

Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2021 r. wyniesie 4,0%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 7,5%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług wyniesie 1,8% natomiast średnioroczny kurs euro ukształtuje się na poziomie 4,45 zł, a kurs dolara amerykańskiego 3,96 zł. Ponadto założono, że deficyt sektora finansów publicznych w 2021 r. wyniesie 138,2 mld zł (5,9% PKB) zaś państwowy dług publiczny 1.241,6 mld zł (52,7% PKB).

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 486.784.028 tys. zł. Wysokość dochodów prognozowana jest na 404.484.028 tys. zł. Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 369.140.013 tys. zł, w tym: 181.000.500 tys. zł – z podatku od towarów i usług, 71.052.000 tys. zł – z podatku akcyzowego, 2.860.000 tys. zł – z podatku od gier, 37.100.000 tys. zł – z podatku dochodowego od osób prawnych, 69.300.000 tys. zł – z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1.500.000 tys. zł – z podatku od wydobycia niektórych kopalin, 4.870.000 tys. zł – z podatku od niektórych instytucji finansowych oraz 1.458.013 tys. zł z podatku od sprzedaży detalicznej. W ramach dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości: cło –4.428.000 tys. zł, wpłaty z zysku NBP –1.329.145 tys. zł, dywidendy i wpłaty z zysku – 386.740 tys. zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe –23.463.464 tys. zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego –3.145.513 tys. zł. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na 2.591.153 tys. zł.

Limit wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2021 uwzględnia m.in.: finansowanie programu „Rodzina 500+”; realizację zobowiązania rządu do zwiększenia w roku 2021 nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB; waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84%; realizację rządowego programu „Dobry start”; finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego; realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021, a także wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020 r.; finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na zwiększonym poziomie do 2,2% PKB czy zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną wysokości 500.000 tys. zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 31.880.988 tys. zł. W ramach wydatków budżetu państwa na rok 2021 uwzględniono również wydatki na realizację programów wieloletnich.

Podobnie jak w latach ubiegłych w ustawie został wyodrębniony budżet środków europejskich. W ustawie budżetowej na rok 2021 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 87.340.722 tys. zł. Dochody budżetu środków europejskich prognozuje się w wysokości 71.448.652 tys. zł, zaś wysokość deficytu ustalono na 6.864.846 tys. zł.

Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa określono odpowiednio na 597 094 719 tys. zł oraz 507 929 873 tys. zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 89 164 846 tys. zł. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, będą środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2020 r., przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Do ustawy budżetowej dołączono uzasadnienie zawierające sporządzany w układzie zadaniowym skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata: państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych.

Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.01.2021, 10:48
Źródło informacji Kancelaria Prezydenta
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.