Newsletter

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

18.09.2023, 18:02aktualizacja: 18.09.2023, 18:04

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 682 15 705 4 267 3 383
Koszty działalności operacyjnej 12 206 10 986 2 646 2 366
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 483 4 075 1 622 878
Zysk (strata) brutto 5 444 1 124 1 180 242
Zysk (strata) netto 4 361 436 945 94
Amortyzacja 173 190 37 41
Zużycie materiałów i energii 1 973 2 173 428 468
Aktywa trwałe 130 707 129 960 29 370 27 711
Aktywa obrotowe 33 265 32 681 7 475 6 968
Kapitał własny 80 380 76 020 18 062 16 209
Kapitał zakładowy 4 995 4 995 1 122 1 065
Zobowiązania długoterminowe 56 498 48 247 12 695 10 288
Zobowiązania krótkoterminowe 27 094 38 374 6 088 8 182
Środki pieniężne na koniec okresu 10 330 13 476 2 321 2 879
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 16,08 15,22 3,61 3,24
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 514 4 956 328 1 068
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -741 - 2 751 -161 -592
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 919 7 202 -850 1 551
Liczba udziałów/akcji w sztukach 4 998 450 4 998 450 4 998 450 4 998 450
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,87 0,09 0,19 0,02
Korporacja Gospodarcza Efekt SA. (Jednostka)
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 330 15 090 3 323 3 250
Koszty działalności operacyjnej 8 240 12 906 1 786 2 780
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 354 2 435 1 594 525
Zysk (strata) brutto 5 281 -9 402 1 145 -2 025
Zysk (strata) netto 4 198 -10 091 910 -2 173
Amortyzacja 169 186 37 40
Zużycie materiałów i energii 1 973 2 225 428 479
Aktywa trwałe 80 538 81 827 18 097 17 451
Aktywa obrotowe 32 387 31 655 7 278 6 751
Kapitał własny 84 048 79 849 18 886 17 029
Kapitał zakładowy 4 995 4 995 1 122 1 065
Zobowiązania długoterminowe 10 924 11 377 2 455 2 426
Zobowiązania krótkoterminowe 17 953 22 256 4 034 4 746
Środki pieniężne na koniec okresu 10 127 13 476 2 276 2 879
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 16,81 15,98 3,78 3,41
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 764 5698 -382 1 217
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -741 -5074 -161 - 1 084
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -844 8854 -183 1 892
Liczba udziałów/akcji w sztukach 4 998 450 4 998 450 4 998 450 4 998 450
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,84 -2,02 0,18 -0,43

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 18.09.2023, 18:02
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.