Newsletter

MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

29.11.2023, 17:09aktualizacja: 29.11.2023, 17:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży 30 561 44 156 6 677 9 419
Zysk/(strata) na sprzedaży 770 11 269 168 2 404
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 872 15 650 191 3 338
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 1 290 16 009 282 3 415
Zysk/(Strata) netto z działaności kontynuowanej 98 17 150 21 3 658
Zysk/(Strata) netto z działaności zaniechanej 0 -38 239 0 -8 157
Zysk/(strata) netto 98 -21 089 21 -4 498
-przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 98 -21 089 21 -4 498
-przypadający na udziały niedające kontroli 0 0 0 0
Zysk/(strata) netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) - podstawowy 0,01 -4,24 0,00 -0,90
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 850 13 998 186 2 986
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 981 -2 276 1 307 -486
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 173 -1 201 -693 -256
Przepływy pieniężne netto razem 3 658 10 521 799 2 244
Stan na dzień 30/09/2023 31/12/2022 30/09/2023 31/12/2022
Aktywa trwałe 72 822 65 943 15 709 14 061
Wartości niematerialne 70 230 63 920 15 150 13 629
Należności długoterminowe 855 - 184 -
Aktywa finansowe długoterminowe 20 20 4 4
Aktywa obrotowe 48 772 56 075 10 521 11 956
Zapasy 11 492 8 771 2 479 1 870
Należności krótkoterminowe 7 457 21 139 1 609 4 507
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 29 823 26 165 6 433 5 579
Zobowiązania długoterminowe 17 372 17 053 3 748 3 636
Zobowiązania krótkoterminowe 10 283 10 282 2 218 2 192
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 93 930 94 674 20 263 20 187
Kapitał zakładowy 995 995 215 212
Udziały niedające kontroli 9 9 2 2
Liczba akcji (w szt.) 9 952 769 9 952 769 9 952 769 9 952 769
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR) 9,44 8,05 2,04 1,72

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2023, 17:09
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii