Newsletter

MEGARON SA (8/2023) Ustalenie składu osobowego Zarządu i powołanie członków Zarządu Megaron S.A.

27.09.2023, 20:34aktualizacja: 27.09.2023, 20:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 8/2023

Zarząd Megaron S.A. informuje, że w dniu 27 września 2023r. Rada Nadzorcza Megaron S.A. podjęła uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Zarządu i powołania nowych Członków Zarządu Spółki.

Zgodnie z uchwałą nr 04/09/2023/RN-P z dnia 27 września 2023r., liczba Członków Zarządu nowej, wspólnej kadencji rozpoczynającej się z dniem 01 stycznia 2024r. będzie wynosić cztery osoby.

Zgodnie z uchwałami nr 05/09/2023/RN-P, 06/09/2023/RN-P, 07/09/2023/RN-P, 08/09/2023/RN-P z dnia 27 września 2023r. do Zarządu Spółki na nową, wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 01 stycznia 2024r. Rada Nadzorcza powołała:

1. Pana Piotra Sikora i wyznaczyła mu funkcję Prezesa Zarządu,

2. Pana Kaspra Zaziemskiego i wyznaczyła mu funkcję Członka Zarządu,

3. Pana Kajetana Zaziemskiego i wyznaczyła mu funkcję Członka Zarządu,

4. Pana Mariusza Sikora i wyznaczyła mu funkcję Członka Zarządu.

1) Pan Piotr Sikora

Pan Piotr Sikora posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W roku 1985 ukończył kierunek architektura i uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta. Od początku istnienia do końca sierpnia 2015r., zarządzał firmą Megaron S.A. W okresie od 01 września do 21 listopada 2015r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Megaron S.A. Od 21 listopada 2015r. do dnia dzisiejszego ponownie zarządza firmą Megaron S.A.

Pomiędzy Panem Piotrem Sikora a członkami organów nadzorujących i zarządzających Spółki występują powiązania rodzinne. Pan Piotr Sikora jest ojcem Pana Kaspra Zaziemskiego i Pana Kajetana Zaziemskiego oraz bratem Pana Mariusza Sikory.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Sikora nigdy nie był skazany za przestępstwa określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 KSH, za przestępstwa określone w art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2) Pan Kasper Zaziemski

Pan Kasper Zaziemski jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie otrzymał tytuł zawodowy inżyniera architekta. W latach 2010-2020 ukończył kilkanaście kursów fotograficznych i grafiki komputerowej, zdobywając tym samym szeroką wiedzę techniczną z zakresu sztuk wizualnych w mediach cyfrowych. W latach 2008-2016 pełnił role koordynatorskie w organizacji ponad 20 imprez masowych o tematyce popkulturowej, zdobywając tym samym cenne doświadczenie w zarządzaniu ludźmi. W trakcie studiów wielokrotnie wykonywał prace graficzne na zlecenie Megaron S.A. tworząc tym samym kilkadziesiąt projektów grafiki użytkowej dla firmy. W latach 2017-2018 na zlecenie Megaron S.A. projektował modułowy budynek laboratorium kontenerowego, następnie w 2018 roku pełnił rolę kierownika projektu budowy nowego laboratorium, sprawując tym samym nadzór autorski. W 2018 roku kierował pracą Działu Marketingu Megaron S.A. w randze kierownika. Następnie, jako Kierownik Projektów Informatycznych, nadzorował i kierował pracami nad poprawą funkcjonalności systemów informatycznych firmy. W marcu 2020 roku objął stanowisko Dyrektora Oferty zarządzając rozwojem nowych produktów Spółki, prowadzonymi działaniami marketingowymi i wizerunkowymi oraz rozwiązaniami informatycznymi kierując Działem Badań i Rozwoju, Działem Marketingu oraz Zespołem Programistów. Od 5 lipca 2021 roku pełni funkcję Członka Zarządu Spółki.

Pomiędzy Panem Kasprem Zaziemskim a członkami organów nadzorujących i zarządzających Spółki występują powiązania rodzinne. Pan Kasper Zaziemski jest synem Pana Piotra Sikory - Prezesa Zarządu Megaron S.A. oraz bratem Członka Zarządu Pana Kajetana Zaziemskiego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Kasper Zaziemski nigdy nie był skazany za przestępstwa określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 KSH, za przestępstwa określone w art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3) Pan Kajetan Zaziemski

Pan Kajetan Zaziemski jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie otrzymał tytuł licencjata w trybie Studiów Indywidualnych w ramach programu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych broniąc pracy dyplomowej w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki. Następnie otrzymał tytuł Master of Science (magistra nauk ścisłych) w zakresie Zaawansowanej Fizyki Wysokich Energii na brytyjskiej uczelni University College London. Po zakończeniu studiów w 2015 przez ponad rok prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie transferu technologii pomiędzy jednostkami akademickimi a firmami. Od 2017 przez 3 lata pełnił funkcje Dyrektora Inwestycji w Megaron S.A. zajmując się planowaniem i realizacją strategicznych projektów inwestycyjnych firmy a następnie objął stanowisko Dyrektora Rozwoju zarządzając produkcją i sprzedażą krajową oraz zagraniczną firmy Megaron S.A. Od 5 lipca 2021 roku pełni funkcję Członka Zarządu Spółki.

Pomiędzy Panem Kajetanem Zaziemskim a członkami organów nadzorujących i zarządzających Spółki występują powiązania rodzinne. Pan Kajetan Zaziemski jest synem Pana Piotra Sikory - Prezesa Zarządu Megaron S.A. oraz bratem Członka Zarządu Pana Kajetana Zaziemskiego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Kajetan Zaziemski nigdy nie był skazany za przestępstwa określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 KSH, za przestępstwa określone w art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4) Pan Mariusza Sikora

Pan Mariusz Sikora posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 2010 roku ukończył studia magisterskie na kierunkach finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej, natomiast w 2011 roku studia magisterskie na kierunku filozofia na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie od czerwca do grudnia 2011 roku pełnił obowiązki księgowego w Prologistics Sp. z o. o., gdzie zajmował się m.in. przeprowadzaniem analiz rentowności sprzedaży, nadzorem nad saldami kont oraz dekretowaniem i księgowaniem dokumentów. Od stycznia 2012 roku do marca 2014 roku działał w strukturach Financial Management Services Sp. z o. o., początkowo jako młodszy analityk, a następnie jako analityk - specjalista i realizował zadania z zakresu obsługi księgowej klientów, wsparcia przy sporządzaniu opinii biegłych sądowych, biznes planów, analiz podatkowych oraz wycen przedsiębiorstw. Od kwietnia 2014 roku do maja 2016 roku był zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. księgowo-podatkowych w ECDDP Audyt Sp. z o. o. Do jego obowiązków należał wtedy, m.in. udział w badaniach rocznych sprawozdań finansowych oraz obsługa księgowa klientów spółki. Od lutego do października 2017 roku pracował w Eurographic Group Sp. z o. o. na stanowisku księgowego. W tym czasie zajmował się sprawowaniem nadzoru nad księgowością spółki, optymalizowaniem procesów księgowych, rachunkowych oraz funkcjonowania systemu magazynowego. Od czerwca 2014 r. do sierpnia 2019 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Megaron S.A., natomiast od sierpnia 2019 r. był zatrudniony w Megaron S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego. W tym czasie kierował działami: księgowym, finansowym, administracji oraz działem kadr i odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki finansowej spółki, proces budżetowania, prognozowania wyników finansowych oraz pozyskiwanie źródeł finansowania zewnętrznego. Od 5 lipca 2021 roku pełni funkcję Członka Zarządu Spółki.

Pomiędzy Panem Mariuszem Sikora a członkami organów nadzorujących i zarządzających Spółki występują powiązania rodzinne. Pan Mariusz Sikora jest bratem Pana Piotra Sikory - Prezesa Zarządu Megaron S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Sikora nigdy nie był skazany za przestępstwa określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 KSH, za przestępstwa określone w art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.09.2023, 20:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ