Newsletter

MEGARON SA Raport okresowy roczny RR

26.04.2023, 08:49aktualizacja: 26.04.2023, 08:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 829,00 47 533,00 10 202,00 10 384,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -423,00 2 643,00 -90,00 577,00
Zysk (strata) brutto -1 149,00 2 418,00 -245,00 528,00
Zysk (strata) netto -1 053,00 1 822,00 -225,00 398,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 142,00 2 134,00 670,00 466,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -375,00 -118,00 -80,00 -26,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 824,00 -3 313,00 -602,00 -724,00
Przepływy pieniężne netto, razem -57,00 -1 298,00 -12,00 -284,00
Aktywa, razem 35 879,00 37 855,00 7 650,00 8 230,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 578,00 15 962,00 3 322,00 3 470,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 854,00 4 361,00 822,00 948,00
Zobowiązania krótkoterminowe 8 685,00 8 189,00 1 852,00 1 780,00
Kapitał własny 20 300,00 21 893,00 4 328,00 4 760,00
Kapitał zakładowy 540,00 540,00 115,00 117,00
Liczba akcji (w szt.) 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,39 0,67 -0,08 0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,39 0,67 -0,08 0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,52 8,11 1,60 1,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,52 8,11 1,60 1,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,20 0,37 0,04 0,08

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.04.2023, 08:49
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii