Newsletter

MENNICA POLSKA SA (40/2023) Zawarcie aneksów do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta.

21.11.2023, 14:25aktualizacja: 21.11.2023, 14:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 40/2023

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 24/2021 z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta informuje, że w dniu 21 listopada 2023 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") o zawarciu w dniu 21 listopada 2023 roku z Firmą Budowlaną Antczak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu ("Wykonawca") dwóch aneksów do umowy o generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z garażem podziemnym, drogami, chodnikami, elementami zagospodarowania terenu (oznaczonego R1) z wjazdem istniejącym i niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach inwestycji deweloperskiej "Bulwary Praskie" w Warszawie ("Umowa").

Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 1 do Umowy, w związku z optymalizacją kosztów wykonania zadania inwestycyjnego, zmodyfikowano zakres robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu Umowy, w następstwie czego wynagrodzenie Wykonawcy uległo zmniejszeniu o kwotę 732.986,40 zł netto.

Natomiast, zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 2 do Umowy Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o łącznej wartości 416.968,27 zł netto.

W związku z zawarciem ww. aneksów do Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w łącznej kwocie 36.892.015,70 zł netto, powiększone o należny podatek VAT, w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe warunki Umowy, w tym udzielone Zamawiającemu gwarancje, sposób wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz terminy płatności nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.11.2023, 14:25
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.