Newsletter

MONNARI TRADE SA (51/2023) Skup akcji własnych.

08.12.2023, 17:33aktualizacja: 08.12.2023, 17:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 51/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Biura Maklerskiego mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy z dnia 20 listopada 2023 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 8 grudnia 2023 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 3 200 akcji Emitenta Kod ISIN PLMNRTR00012, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,010 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,009 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 5,54 zł.

Emitent posiada łącznie 4 684 492 akcji własnych, stanowiących 15,33 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 13,33 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2023 r.

Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać:

- umorzone,

- przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia,

- mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę,

- mogą być przedmiotem zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę lub spółkę od niej zależną,

- ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach,

- a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.

Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna

art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.12.2023, 17:33
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ