Newsletter

NEW TECH CAPITAL SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Net Tech Capital SA na dzień 29 czerwca 2024 roku

03.06.2024, 17:14aktualizacja: 03.06.2024, 17:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 6/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd New Tech Capital S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 29 czerwca 2024 r. (sobota) o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Stefana Okrzei 1A p9 z następującym porządkiem obrad.

1)otwarcie posiedzenia,

2)wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3)stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)przyjęcie porządku obrad,

5)powołanie Komisji Skrutacyjnej,

6)rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. z działalności w 2023 roku" oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023,

7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A. za 2023 rok",

8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego New Tech Capital Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.",

9)

podjęcie uchwały sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023,

10)

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok,

11)

podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok,

12)

podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

13)

rozpatrzenie Sprawozdania Rad Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej New Tech S.A. za rok 2023,

14)

wolne wnioski,

15)

zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.06.2024, 17:14
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ