Newsletter

PEPEES SA (11/2023) Uchwały ZWZ 25 maja 2023 r.

26.05.2023, 11:44aktualizacja: 26.05.2023, 11:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 11/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2023 r. wraz z informacją o oddanych głosach.

Jednocześnie Zarząd informuje, że wobec braku zgłoszonych kandydatur na Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2023 r. nie głosowało nad żadną uchwałą objętą punktem 9 planowanego porządku obrad.

Pełnomocnik akcjonariusza EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zgłosił sprzeciwy do wszystkich uchwał, za wyjątkiem uchwały nr 2 w sprawie odstąpienia od powołania trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad, uchwały nr 8 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 11:44
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.