Newsletter

PKO BP SA (4/2023) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

01.02.2023, 15:33aktualizacja: 01.02.2023, 15:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 4/2023

Raport nr 4/2023 - Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 1 lutego 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN trzyletnie obligacje uprzywilejowane (senior preferred notes), o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 750.000.000 EUR, co stanowi równowartość 3.531.000.000 PLN według średniego kursu NBP z 1 lutego 2023 r.,

b) kupon: (i) przez okres dwóch lat od daty emisji - stały, wynoszący 5,625% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres trzeciego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,5%, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 1 lutego 2023 r.,

d) data wykupu obligacji: 1 lutego 2026 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 1 lutego 2025 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 470.800 PLN według średniego kursu NBP z 1 lutego 2023 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7.500 sztuk,

h) seria: 1,

i) kod ISIN: XS2582358789.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 1 lutego 2023 r.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie A3.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.02.2023, 15:33
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.