Newsletter

Preferencyjne poręczenia dla biznesu - nowa oferta unijnego wsparcia w ramach programu COSME i Planu Inwestycyjnego dla Europy

01.02.2018, 15:08aktualizacja: 01.02.2018, 15:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Uroczyste wręczenie statuetki Lidera Instrumentów Finansowych UE rynku funduszy poręczeń kredytowych
Uroczyste wręczenie statuetki Lidera Instrumentów Finansowych UE rynku funduszy poręczeń kredytowych
Rozszerza się oferta preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów UE. Do grona Narodowych Pośredników Finansowych dołączył POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Programy UE - jak COSME, Horyzont 2020 bądź EaSI - to specyficzna grupa narzędzi wsparcia dla europejskiego biznesu. Są uruchamiane na poziomie centralnym - przez Komisję Europejską i wybrane instytucje wdrażające - i nie ma w nich „kopert narodowych”, gwarantujących dostępność wsparcia w poszczególnych państwach członkowskich. Podział środków pomiędzy kraje zależy przede wszystkim od popytu zgłaszanego na poszczególnych rynkach oraz od jakości składanych wniosków.

Najnowszy sukces Polski w konkurencji o unijne wsparcie to zasługa funduszu poręczeniowego POLFUND. Fundusz pomyślnie aplikował o regwarancję programu COSME, dzięki której zaproponuje polskim przedsiębiorcom poręczenia na preferencyjnych warunkach. Dzięki umowie POLFUND, przedsiębiorcy z sektora MŚP otrzymają szerszy i łatwiejszy dostęp do finansowania zwrotnego, w postaci m.in. kredytów, leasingu, pożyczek oraz gwarancji bankowych, których poręczenia są nowością na rynku.

POLFUND skorzysta z Instrumentu Gwarancji Pożyczkowych (ang. Loan Guarantee Facility), obsługiwanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny na zlecenie Komisji Europejskiej. W ramach instrumentu EFI udzielił regwarancji, zabezpieczającej część ryzyka ponoszonego przez POLFUND z tytułu oferowanych poręczeń. Poręczenia te mogą być użyte do zabezpieczenia finansowania zwrotnego, udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez współpracujące z POLFUND instytucje finansowe. Możliwe formy finansowania to kredyty inwestycyjne i obrotowe (w tym odnawialne), leasing finansowy, pożyczki oraz umowy gwarancji. Poręczenie może objąć do 80% zobowiązania z tytułu kredytu, leasingu lub gwarancji udzielanych do kwoty 661,0 tys. PLN. Maksymalna kwota poręczenia to 528,8 tys. PLN, a jego okres ważności może wynosić do 9 lat.

POLFUND jest obecnie jedynym funduszem poręczeniowym, uczestniczącym w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych. Nie jest jednak w tej roli debiutantem: w latach 2011-2016 Fundusz z powodzeniem wdrażał preferencyjne poręczenia w ramach CIP - programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013, poprzedzającego program COSME. Łączna wartość obecnego portfela preferencyjnych poręczeń POLFUND, zabezpieczonych regwarancją w ramach programu COSME, to 150 mln zł. Pozwoli to na objęcie poręczeniami 250 mln zł finansowania dla polskich MŚP.

„Bardzo się cieszę, że program poręczeń COSME inaugurujemy właśnie w Poznaniu, gdyż tu w Wielkopolsce zawsze liczyła się praca organiczna, u podstaw. Jest to całkowicie zgodne z filozofią działania Funduszu POLFUND, który wspiera przedsiębiorców w rozwiązywaniu ich podstawowych problemów związanych z brakiem zabezpieczeń kredytowych. Zapraszamy współpracujące z Funduszem POLFUND instytucje finansowe do aktywnego wykorzystywania poręczeń. Łącząc nasze działania, możemy dotrzeć do znacznie większej liczby przedsiębiorców, oferując im rozwiązania pakietowe: kredyt, leasing lub gwarancje połączone z zabezpieczeniem, o które firmy nie muszą się już martwić” - powiedziała dr Barbara Bartkowiak, prezes Zarządu Funduszu POLFUND.

Umowa regwarancji POLFUND jest realizowana ze wsparciem Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, wchodzącego w skład Planu Inwestycyjnego dla Europy - tzw. „Planu Junckera”. Wpisuje się również w działania polskiego rządu na rzecz wspierania MŚP oraz zwiększenia efektywności wykorzystania środków wsparcia UE, uwzględnione w "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". „Polscy przedsiębiorcy doceniają wsparcie w ramach instrumentów finansowych programów UE. Zyskują dzięki nim dostęp do preferencyjnej oferty finansowania, szczególnie istotnej dla przedsiębiorstw, którym trudno jest skorzystać z oferty rynkowej. Polski rząd aktywnie wspiera wdrażanie tej formy wsparcia w Polsce” - powiedziała Andżelika Możdżanowska, pełnomocnik rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W trakcie prac nad aplikacją po regwarancję COSME, POLFUND korzystał ze wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. „Serdecznie gratuluję POLFUND sukcesu w międzynarodowej konkurencji o udział w systemie wdrażania COSME” - powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych. - Sukces ten cieszy tym bardziej, że w systemie preferencyjnego finansowania w ramach programów UE brakowało oferty poręczeniowej. POLFUND z powodzeniem wypełni tę lukę. Mam nadzieję, że zachęci to również inne regionalne fundusze poręczeniowe do udziału w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych”.

Spotkanie w Poznaniu było również świetną okazją do wręczenia Funduszowi POLFUND nagrody Lidera Rynku Instrumentów Finansowych UE w Polsce w kategorii Funduszy Poręczeń Kredytowych. POLFUND odebrał nagrodę za najlepsze wyniki w dystrybucji preferencyjnego finansowania z unijnym wsparciem, w tym za udany udział w aż dwóch programach ramowych UE (MAP, CIP) oraz pozyskanie środków dla polskiego rynku w Programie COSME.

O POLFUND

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. to jeden z największych makroregionalnych funduszy poręczeniowych, z 11% udziałem w polskim rynku pod względem wartości udzielonych poręczeń. Fundusz wspiera rozwój, wzmocnienie konkurencyjności i trwałości polskich przedsiębiorstw, promuje krzewienie kultury przedsiębiorczości i przyczynia się do tworzenia miejsc pracy. Współpracuje z wieloma renomowanymi instytucjami finansowymi, w tym - w ramach trzeciej już unijnej perspektywy finansowej - z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Czyni go to jednym z najbardziej doświadczonych Narodowych Pośredników Finansowych w Polsce.

Więcej na http://polfund.com.pl

O programie COSME

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020 - COSME - ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP. W ramach instrumentów finansowych programu, Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje gwarancje portfelowe i finansowanie kapitałowe, w celu poprawy dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw - szczególnie tych, które notują problemy w dostępie do oferty rynkowej. Instrumenty finansowe programu są wdrażane w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, części Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Więcej na http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-cosme

O Europejskim Funduszu Inwestycyjnym

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do finansowania. EFI oferuje gwarancje, finansowanie oraz instrumenty venture i „growth capital” dla tych segmentów rynku. W tej roli EFI wspiera cele UE dotyczące wspierania przedsiębiorczości, wzrostu zatrudnienia oraz innowacji, badań i rozwoju.

Więcej na www.eif.org

O KPK ds. Instrumentów Finansowych

KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych UE. KPK obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla biznesu.

Więcej na www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

KONTAKT:

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych

Wojciech Pieniawski

e-mail: w.pieniawski@polfund.com.pl

tel. 91 424 31 35

-

KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Łukasz Bogusz

e-mail: programy@zbp.pl

tel. 22 696 64 95

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.02.2018, 15:08
Źródło informacji KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ