Newsletter

RAINBOW TOURS SA (12/2023) Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych jednostkowych wynikach finansowych Rainbow Tours S.A. za rok obrotowy 2023.

25.03.2024, 17:40aktualizacja: 25.03.2024, 17:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2023

W związku z realizacją procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby opracowania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku, tj. jednostkowego sprawozdania finansowego Rainbow Tours S.A. za rok obrotowy 2023 i na potrzeby realizacji procesu ścisłego badania przez firmę audytorską BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka", "Emitent") przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe, wstępne, wybrane wyniki finansowe Rainbow Tours S.A. za rok obrotowy 2023 (okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku), wraz z adekwatnymi opublikowanymi (w ramach raportów rocznych za rok obrotowy 2022) danymi porównywalnymi.

Zarząd Spółki uznaje przedmiotowe informacje za istotne z uwagi na ich wartość i znaczenie dla Spółki, w związku z potencjalnym ich wpływem na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym przy uwzględnieniu kierunku i dynamiki zmiany wyników za porównywalny okres 2022 roku, co w ocenie Zarządu Spółki uzasadnia zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. w szczególności przed zakończeniem przez wskazaną firmę audytorską procesu ścisłego badania rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023, wybrane wstępne jednostkowe dane finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz dane za okres porównywalny (rok obrotowy 2022) kształtują się następująco:

(1) jednostkowe przychody ze sprzedaży: Łódź, dnia 25.03.2024 r.

- za rok obrotowy 2023 (szacunkowe, wstępne wyniki) = 3.251.788 tys. zł,

- za rok obrotowy 2022 = 2.352.088 tys. zł;

- dynamika zmiany przychodów (R2023 vs R2022) = +38,25%;

(2) jednostkowy wynik netto:

- zysk netto za rok obrotowy 2023 (szacunkowe, wstępne wyniki) = 167.016 tys. zł,

- zysk netto za rok obrotowy 2022 = 13.921 tys. zł;

- dynamika zmiany wyniku netto (R2023 vs R2022) = +1.099,74%;

(3) EBITDA jednostkowa:

- EBITDA za rok obrotowy 2023 (szacunkowe, wstępne wyniki) = 218.897 tys. zł,

- EBITDA za rok obrotowy 2022 = 34.018 tys. zł,

- dynamika zmiany EBITDA (R2023 vs R2022) = +543,47%.

Zarząd Spółki zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w jednostkowym rocznym raporcie okresowym Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2023 (R/2023), którego publikacja została zaplanowana na dzień 19 kwietnia 2024 roku.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka jest w trakcie prac związanych z podsumowaniem skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku. Niezwłocznie po zakończeniu podsumowywania skonsolidowanych danych finansowych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku i przygotowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023 na potrzeby realizacji procesu ścisłego badania przez firmę audytorską BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Zarząd Spółki - przy zastrzeżeniu uprzedniej oceny istotności poziomu ostatecznych, wstępnych skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w kontekście potencjalnego uznania tych wstępnych, wybranych danych finansowych za informacje o charakterze poufnym w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR - opublikuje ewentualny raport bieżący prezentujący szacunkowe, wstępne, wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023 (okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku), wraz z adekwatnymi opublikowanymi (w ramach raportów rocznych za rok obrotowy 2023) danymi porównywalnymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.03.2024, 17:40
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ