Newsletter

RAINBOW TOURS SA (14/2024) Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023

04.04.2024, 17:48aktualizacja: 04.04.2024, 17:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 14/2024

W związku z realizacją procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby opracowania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku, tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023 i na potrzeby realizacji procesu ścisłego badania przez firmę audytorską BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe, wstępne, wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023 (okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku), wraz z adekwatnymi opublikowanymi (w ramach raportów rocznych za rok obrotowy 2022) danymi porównywalnymi.

Zarząd Spółki uznaje przedmiotowe informacje za istotne z uwagi na ich wartość i znaczenie dla Spółki, w związku z potencjalnym ich wpływem na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym przy uwzględnieniu kierunku i dynamiki zmiany wyników za porównywalny okres 2022 roku, co w ocenie Zarządu Spółki uzasadnia zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. w szczególności przed zakończeniem przez wskazaną firmę audytorską procesu ścisłego badania rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023, wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023 oraz dane za okres porównywalny (rok obrotowy 2022) kształtują się następująco:

(1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży:

- za rok obrotowy 2023 (szacunkowe, wstępne wyniki) = 3.293.392 tys. zł,

- za rok obrotowy 2022 = 2.393.306 tys. zł;

- dynamika zmiany przychodów (RS2023 vs RS2022) = +37,6%;

(2) skonsolidowany wynik netto:

- zysk netto za rok obrotowy 2023 (szacunkowe, wstępne wyniki) = 173.763 tys. zł,

- zysk netto za rok obrotowy 2022 = 22.330 tys. zł;

- dynamika zmiany wyniku netto (RS2023 vs RS2022) = +678,2%;

(3) EBITDA skonsolidowana:

- EBITDA za rok obrotowy 2023 (szacunkowe, wstępne wyniki) = 236.891 tys. zł,

- EBITDA za rok obrotowy 2022 = 54.416 tys. zł,

- dynamika zmiany EBITDA (RS2023 vs RS2022) = +335,30%.

Zarząd Spółki zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym rocznym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023 (RS/2023), którego publikacja została zaplanowana na dzień 19 kwietnia 2024 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 04.04.2024, 17:48
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ