Newsletter

RAINBOW TOURS SA (15/2024) Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie podziału zysku netto Spółki za 2023 rok

19.04.2024, 16:01aktualizacja: 19.04.2024, 16:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 15/2024

W związku z zakończeniem procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby opracowania rocznych sprawozdań finansowych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku (tj. jednostkowego sprawozdania finansowego Rainbow Tours S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023) i zakończeniem realizacji procesu ścisłego badania przez firmę audytorską BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023, Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w łącznej kwocie 167.015.312,44 zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy trzysta dwanaście złotych czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób:

(1) kwotę w wysokości 91.532.080,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki, tj. dywidendy w wysokości 6,29 zł (sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję; liczba akcji objętych dywidendą wynosić będzie 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji,

przy czym, przy uwzględnieniu dwóch zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2023, wypłaconych przez Spółkę na rzecz Akcjonariuszy Spółki w okresie sprawozdawczym roku obrotowego 2023 oraz po dniu bilansowym (31.12.2023 r.), tj.:

(-) pierwszej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2023 w kwocie 11.496.080,00 zł (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,79 zł (siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję (liczba akcji objętych zaliczką wyniosła 14.552.000 sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 sztuk akcji), wypłaconej w dniu 24.08.2023 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 1/07/23 z dnia 13.07.2023 r. w sprawie wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 31.03.2023 r. i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na mocy uchwały Rady Nadzorczej Nr 14/07/2023 z dnia 14.07.2023 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 31 marca 2023 roku,

(-) drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2023 w kwocie 29.104.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto cztery tysiące złotych), tj. w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję (liczba akcji objętych zaliczką wyniosła 14.552.000 sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 sztuk akcji), wypłaconej w dniu 31.01.2024 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 2/12/23 z dnia 13.12.2023 r. w sprawie wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 30.09.2023 r. i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na mocy uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/12/2024 z dnia 14.12.2023 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 30 września 2023 roku,

pozostająca do wypłaty dywidenda z zysku netto za rok obrotowy 2023, za okres dwunastu miesięcy rozpoczynający się w dniu 01.01.2023 r., zostanie wypłacona na rzecz Akcjonariuszy Spółki w kwocie 50.932.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), tj. w wysokości 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję; liczba akcji objętych dywidendą i wypłatą wynosić będzie 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji;

(2) pozostałą kwotę w wysokości 75.483.232,44 zł (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści cztery grosze) pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane i przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Emitent uznał, że informacja o decyzji Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, w tym o podjęcie decyzji o wypłacie na rzecz Akcjonariuszy Spółki dywidendy z części zysku netto za rok obrotowy 2023 może mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta, a także potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, co uzasadnia zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.04.2024, 16:01
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ