Newsletter

RAINBOW TOURS SA (27/2024) Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 18.06.2024 r.

18.06.2024, 16:46aktualizacja: 18.06.2024, 16:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 27/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt 6)-9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2024 r., wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Wszelkie dokumenty związane z odbyciem i będące przedmiotem głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 czerwca 2024 r., zostały opublikowane na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki, pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce: "WZA"/"Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 18.06.2024 r.", w ramach kompletu dokumentacji związanej ze zwołaniem i odbyciem przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:

(-) Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18.06.2024 r.;

(-) podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18.06.2024 r. nie wystąpiły uchwały, które byłyby poddawane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;

(-) do żadnej z uchwał objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 18.06.2024 r. nie zgłoszono sprzeciwów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.06.2024, 16:46
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ