Newsletter

TRAKCJA SA Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

27.09.2023, 19:33aktualizacja: 27.09.2023, 19:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
Przychody ze sprzedaży 771 990 555 423 167 351 119 634
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -516 -226 466 -112 -48 779
Zysk (strata) brutto -17 939 -243 886 -3 889 -52 531
Zysk (strata) netto za okres -17 577 -229 637 -3 810 -49 462
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej -17 556 -225 728 -3 806 -48 620
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR) -0,05 -2,61 -0,01 -0,56
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 336 450 976 86 450 976 336 450 976 86 450 976
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 993 -160 512 -4 768 -34 573
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 925 18 404 851 3 964
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -58 781 30 373 -12 742 6 542
Przepływy pieniężne netto, razem -76 849 -111 735 -16 659 -24 067
Stan na 30.06.2023 Stan na 31.12.2022 Stan na 30.06.2023 Stan na 31.12.2022
Aktywa razem 1 372 284 1 392 419 308 358 296 897
Zobowiązania ogółem 1 193 125 1 182 350 268 100 252 105
Zobowiązania długoterminowe 94 459 110 938 21 225 23 655
Zobowiązania krótkoterminowe 1 098 666 1 071 412 246 875 228 450
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej) 174 448 210 225 39 199 44 825
Kapitał własny razem 179 159 210 069 40 258 44 792
Kapitał podstawowy 269 161 269 161 60 482 57 392
DANE JEDNOSTKOWE półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
Przychody ze sprzedaży 414 764 282 619 89 912 60 874
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 818 -120 969 177 -26 056
Zysk (strata) brutto -9 695 -219 483 -2 102 -47 275
Zysk (strata) netto za okres -9 862 -210 760 -2 138 -45 396
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 336 450 976 86 450 976 336 450 976 86 450 976
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 64 507 -22 956 13 984 -4 945
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 776 18 812 385 4 052
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -71 922 -8 075 -15 591 -1 739
Przepływy pieniężne netto, razem -5 639 -12 219 -1 222 -2 632
Stan na 30.06.2023 Stan na 31.12.2022 Stan na 30.06.2023 Stan na 31.12.2022
Aktywa razem 1 024 491 1 104 346 230 207 235 473
Zobowiązania ogółem 829 676 900 946 186 431 192 103
Zobowiązania długoterminowe 31 959 70 466 7 181 15 025
Zobowiązania krótkoterminowe 797 717 830 480 179 250 177 078
Kapitał własny 194 815 203 400 43 776 43 370
Kapitał podstawowy 269 161 269 161 60 482 57 392

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 27.09.2023, 19:33
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ