Newsletter

VISTAL GDYNIA SA (27/2023) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.

14.09.2023, 20:56aktualizacja: 14.09.2023, 20:57

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 27/2023

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 14 września 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o. o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 11.09.2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 583 333 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 1 220 142 akcji, tj. 7,40% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 220 142 głosów z tych akcji i udział 7,40% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 682 271 akcji, tj. 10,21% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 682 271 głosów z tych akcji i udział 10,21% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 770 259 akcji, tj. 4,67% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 770 259 głosów z tych akcji i udział 4,67% w ogólnej liczbie głosów, co oznacza, że po zbyciu akcji Ryszard Matyka (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5,00 % ogólnej liczby akcji Spółki. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 548 821 akcji, tj. 9,40% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 548 821 głosów z tych akcji i udział 9,40% w ogólnej liczbie głosów, co oznacza, że po zbyciu akcji Bożena Matyka zmniejszyła stan posiadania akcji Spółki poniżej 10,00 % ogólnej liczby akcji Spółki.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.09.2023, 20:56
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.