Newsletter

WAWEL SA (10/2024) Wniosek akcjonariusza - żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2024 r.

08.04.2024, 17:35aktualizacja: 08.04.2024, 17:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 10/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również jak "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 8 kwietnia 2024 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza - spółki pod firmą WIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, będącej akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio 724.721 akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 724.721 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 48,32% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, zawierający żądanie złożone w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z pkt II a) Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 kwietnia 2024 r. umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) oznaczonej jako działki nr 127/4 i 127/5.

Wraz z wnioskiem, uprawniony akcjonariusz przedłożył projekt uchwały w sprawie, o którą wnosił.

Wobec powyższego, Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że uzupełniony o punkt 18 porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2024 r. obejmuje:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:

- Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,

- Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2023 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w 2023 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.

12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków:

a/ członkom Zarządu,

b/ członkom Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowych położonych w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce).

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Kącik 20 (województwo małopolskie, miasto Kraków).

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę lokalu niemieszkalnego położonego w Krakowie, ul. Łokietka 8D/U3 (województwo małopolskie, miasto Kraków) wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) oznaczonej jako działki nr 127/4 i 127/5.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pełna treść ogłoszenia zawierającego uzupełniony porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Wawel S.A. przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 kwietnia 2024 r. uzupełnione o projekt uchwały o treści zaproponowanej przez akcjonariusza w ramach zgłoszonego wniosku. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Niezbędne informacje dotyczące NWZA Wawel S.A. będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wawel.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie oraz w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Formularze na WZA.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.04.2024, 17:35
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ