Newsletter

ZE PAK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

30.05.2023, 20:31aktualizacja: 30.05.2023, 20:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody ze sprzedaży 1 151 605 996 286 244 996 214 384
Zysk/Strata z działalności operacyjnej -391 322 118 230 -83 251 25 441
Zysk/Strata brutto -413 645 126 635 -88 000 27 250
Zysk/Strata netto za okres obrotowy -374 170 103 482 -79 602 22 268
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -375 797 103 670 -79 948 22 308
Całkowite dochody -373 670 103 333 -79 496 22 236
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -514 923 -278 851 -109 546 -60 004
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -183 957 -55 418 -39 136 -11 925
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 72 347 149 547 15 391 32 180
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -626 533 -184 722 -133 291 -39 749
Zysk netto na akcję (w złotych/euro na akcję) -7,39 2,04 -1,57 0,44
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIOSTAN NA 31.03.2023; 31.12.2022; 31.03.2023; 31.12.2022
Aktywa razem 5 082 639 4 539 455 1 087 079 967 921
Aktywa trwałe 2 207 595 1 978 515 472 162 421 867
Aktywa obrotowe 2 875 044 2 560 940 614 917 546 054
Kapitał własny ogółem 840 831 1 214 499 179 838 258 961
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 21 740 21 674
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 348 400 723 696 74 516 154 309
Zobowiązania razem 4 241 808 3 324 956 907 242 708 961
Zobowiązania długoterminowe 1 718 134 1 199 141 367 476 255 686
Zobowiązania krótkoterminowe 2 523 674 2 125 815 539 766 453 275
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 16,54 23,90 3,54 5,10
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 739 183 714 053 157 256 153 652
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 87 957 137 573 18 712 29 603
Zysk (Strata) brutto 95 709 149 727 20 361 32 219
Zysk (Strata) netto 88 036 126 731 18 729 27 270
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -675 907 -212 433 -143 795 -45 712
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 50 550 20 808 10 754 4 478
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -211 15 321 -45 3 297
Przepływy pieniężne netto razem -625 568 -176 304 -133 085 -37 938
Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję 1,73 2,49 0,37 0,54
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIOSTAN NA 31.03.2023; 31.12.2022; 31.03.2023; 31.12.2022
Aktywa razem 3 082 138 2 784 643 659 210 593 753
Aktywa trwałe 1 619 746 779 112 346 433 166 126
Aktywa obrotowe 1 462 392 2 005 531 312 778 427 628
Kapitał własny ogółem 1 496 457 1 408 421 320 064 300 309
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 21 740 21 674
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 585 681 1 376 222 339 147 293 444
Zobowiązania długoterminowe 129 129 28 28
Zobowiązania krótkoterminowe 143 142 106 282 30 615 22 662

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.05.2023, 20:31
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii