Newsletter

ZE PAK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

28.05.2024, 19:00aktualizacja: 28.05.2024, 19:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 519 587 711 359 120 244 151 337
Zysk/Strata z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej 23 192 -420 936 5 367 -89 551
Zysk/Strata brutto z działalności kontynuowanej 8 416 -424 792 1 948 -90 372
Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej -4 640 -384 099 -1 074 -81 714
Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej 0 9 929 0 2 112
Zysk (Strata) netto -4 640 -374 170 -1 074 -79 602
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -4 640 -384 099 -1 074 -81 714
Całkowite dochody -3 826 -373 670 -885 -79 496
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 104 078 -514 923 24 086 -109 546
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 37 243 -183 957 8 619 -39 136
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -166 72 347 -38 15 391
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 141 155 -626 533 32 666 -133 291
Zysk (Strata) netto na akcję z działalności kontynuowanej (w złotych/euro na akcję) -0,09 -7,56 -0,02 -1,61
Zysk netto na akcję (w złotych/euro na akcję) -0,09 -7,39 -0,02 -1,57
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA 31.03.2024; 31.12.2023; 31,03.2024; 31.12.2023
Aktywa razem 3 650 317 3 589 708 848 733 825 600
Aktywa trwałe 1 610 295 1 592 159 374 409 366 182
Aktywa obrotowe 2 040 022 1 997 549 474 324 459 418
Kapitał własny ogółem 1 907 662 1 911 513 443 549 439 630
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 23 634 23 378
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 907 662 1 911 513 443 549 439 630
Zobowiązania razem 1 742 655 1 678 195 405 184 385 969
Zobowiązania długoterminowe 578 461 579 396 134 498 133 256
Zobowiązania krótkoterminowe 1 164 194 1 098 799 270 686 252 714
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 37,54 37,61 8,73 8,65
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 510 069 739 180 118 041 157 256
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -86 502 87 949 -20 019 18 711
Zysk (Strata) brutto -94 695 95 704 -21 915 20 360
Zysk (Strata) netto -100 301 88 031 -23 212 18 728
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 047 -677 113 2 094 -144 051
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 37 605 51 358 8 703 10 926
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -165 -211 -38 -45
Przepływy pieniężne netto razem 46 487 -625 966 10 758 -133 170
Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję -1,97 1,73 -0,46 0,37
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA 31.03.2024; 31.12.2023; 31,03.2024; 31.12.2023
Aktywa razem 2 886 905 2 842 621 671 233 653 777
Aktywa trwałe 1 919 750 1 883 371 446 360 433 158
Aktywa obrotowe 967 155 959 250 224 873 220 619
Kapitał własny ogółem 1 892 532 1 992 833 440 032 458 333
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 23 634 23 378

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.05.2024, 19:00
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ