Newsletter

ZE PAK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

30.04.2024, 18:03aktualizacja: 30.04.2024, 18:04

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
Przychody ze sprzedaży 3 105 807,00 2 740 990,00 685 851,00 584 645,00
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 689 469,00 274 409,00 152 254,00 58 531,00
Zysk/Strata brutto 682 361,00 276 245,00 150 685,00 58 922,00
Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej 558 327,00 184 872,00 123 295,00 39 433,00
Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej 164 332,00 30 508,00 36 289,00 6 507,00
Zysk (Strata) netto za okres obrotowy 722 659,00 215 380,00 159 584,00 45 940,00
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 745 110,00 215 380,00 164 542,00 45 940,00
Całkowite dochody 719 465,00 215 989,00 158 878,00 46 070,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -321 804,00 503 256,00 -71 064,00 107 343,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -488 697,00 -651 176,00 -107 918,00 -138 894,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 009,00 1 104 000,00 -223,00 235 480,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -811 510,00 956 080,00 -179 205,00 203 929,00
Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej na akcję (w złotych/euro na akcję) 10,99 3,64 2,43 0,78
Zysk netto na akcję (w złotych/euro na akcję) 14,66 4,00 3,24 0,85
Średnioważona liczba akcji 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00
Stan na 31.12.2023; 31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2022
Aktywa razem 3 589 708,00 4 539 455,00 825 600,00 967 921,00
Aktywa trwałe 1 592 159,00 1 978 515,00 366 182,00 421 867,00
Aktywa obrotowe 1 997 549,00 2 560 940,00 459 418,00 546 054,00
Kapitał własny ogółem 1 911 513,00 1 214 499,00 439 630,00 258 961,00
Kapitał podstawowy 101 647,00 101 647,00 23 378,00 21 674,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 911 513,00 723 696,00 439 630,00 154 309,00
Zobowiązania razem 1 678 195,00 3 324 956,00 385 969,00 708 961,00
Zobowiązania długoterminowe 579 396,00 1 199 141,00 133 256,00 255 686,00
Zobowiązania krótkoterminowe 1 098 799,00 2 125 815,00 252 714,00 453 275,00
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 37,61 23,90 8,65 5,10
Średnioważona liczba akcji 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 30.04.2024, 18:03
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ