Newsletter

ZREMB-CHOJNICE SA (19/2023) Podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii J

28.03.2023, 15:39aktualizacja: 28.03.2023, 15:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 19/2023

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 marca 2023 r. Zarząd Emitenta działając na podstawie upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki postanowił zaoferować do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 700.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 złotych każda (dalej "Akcje" lub "Akcja"), o wartości emisyjnej 2,00 zł z wyłączeniem prawa poboru Akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2023 roku.

Oferta nabycia akcji serii J została skierowana przez Zarząd Emitenta do wyszczególnionych podmiotów na następujących warunkach:

1. BUD - REM - STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest uprawniona do objęcia 28,57% akcji serii J o numerach od 000001 do 200000, tj. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy) złotych;

2. TERRAEN-MAGAZYN ENERGII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do objęcia 28,29% akcji serii J o numerach od 200001 do 398000, tj. 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 99.000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych;

3. Hanna Kuczyńska jest uprawniona do objęcia 43,14% akcji serii J o numerach od 398001 do 700000, tj. 302.000 (trzysta dwa tysiące) akcji o łącznej wartości nominalnej 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.

Jednocześnie zgodnie z przedmiotową uchwałą Zarząd Emitenta ustalił termin przyjęcia przez podmioty uprawnione złożonej oferty oraz złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie do dnia 26 maja 2023 roku oraz ustalić termin dokonywania wpłat na akcje serii J tożsamy z terminem przyjęcia oferty tj. najpóźniej do dnia 26 maja 2023 roku.

Spółka, w wyniku ponownego prawidłowego uchwalenia emisji akcji serii J przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 marca 2023 r. i ich ponownego zaoferowania uprawnionym podmiotom, o którym mowa w niniejszym raporcie, ostatecznie kończy etap ponowienia procedury ponownego podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii J, który rozpoczął się od oddalenia przez Sąd Rejestrowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 23 stycznia 2023 r. wniosku Emitenta o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii J wraz ze zmianą statutu. (Raport bieżący nr 4/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.).

Zgodnie z intencją Zarządu wyrażoną w raporcie bieżącym nr 4/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. było niezwłoczne przystąpienie do procesu ponownego podwyższenia kapitału zakładowego biorąc pod uwagę parametry i inwestorów, którzy obejmowali akcji serii J.

Uwzględniając powyższe już w dniu 1 lutego 2023 r. Emitent zwołał na dzień 28 lutego 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii J. Z uwagi na warunki proceduralne Nadzwyczajnej Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 28 lutego 2023 r. odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki.

Następnie w dniu 28 lutego 2023 r. Emitent ponownie zwołał na dzień 27 marca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii J. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które, odbyło się w dniu 27 marca 2023 r. nie było już żadnych przeszkód formalnych i została prawidłowo podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki.

Tym samym, na podstawie podjętej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2023 r. Emitent rozpoczął proces zaoferowania przedmiotowych akcji, inwestorom, którzy poprzednio objęli akcje serii J, a które w wyniku oddalenia wniosku przez Sąd Rejestrowy nie zostały zarejestrowane (Raport bieżący nr 4/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 15:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.