Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

28.04.2015, 16:44aktualizacja: 28.04.2015, 16:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- CIR informuje:

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018”.

Przyjęto Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2015/2016.

Rada Ministrów przyjęła:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych.

Rząd zajął stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195).

* * *

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018”, przedłożoną przez ministra finansów.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa składa się z dwóch części: 1) Program konwergencji. Aktualizacja 2015; 2) Cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Przyjęcie dokumentu sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki budżetowej państwa, zwłaszcza w kontekście podejmowanych działań fiskalnych, które powodują konsekwencje wykraczające poza cykl roczny.

Program konwergencji. Aktualizacja 2015 zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych do 2018 r., prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji. Dokument przedstawia działania, których celem jest likwidacja nadmiernego deficytu, zgodnie z rekomendacjami Rady Ecofin z 10 grudnia 2013 r.

Założenia makroekonomiczne

Wzrost gospodarczy w 2015 r. wyniesie 3,4 proc. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy. Prognozuje się, że w kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać i wyniesie: 3,8 proc. w 2016 r., 3,9 proc. w 2017 r. i 4,0 proc. w 2018 r.

Po wyraźnym spadku inflacji w końcu 2014 r., również w tym roku presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona (spadek cen ropy, niski wzrost cen żywności). W związku z tym oczekuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną w 2015 r. średnio o 0,2 proc., a w latach kolejnych inflacja będzie stopniowo przyspieszać i wskaźnik CPI ukształtuje się na poziomie: 1,7 proc. w 2016 r., 1,8 proc. w 2017 r. i 2,5 proc. w 2018 r.

Poprawa sytuacji gospodarczej, w tym wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji, przełoży się na poprawę sytuacji na rynku pracy. Oczekuje się, że w 2015 r. liczba osób pracujących wzrośnie przeciętnie o 1,1 proc. W kolejnych latach przyrost ten wyniesie od 0,7 proc. w 2016 r. do 0,5 proc. w 2018 r. W związku z tym, szacuje się, że w 2015 r. stopa bezrobocia spadnie do 8,2 proc. W 2016 r. ukształtuje się ona na poziomie 7,6 proc., aby do 2018 r. zmniejszyć się do 6,5 proc.

Sytuacja finansów publicznych wraz z prognozą

W 2014 r., w efekcie wprowadzonych działań konsolidacyjnych oraz dzięki korzystnej dla finansów publicznych strukturze wzrostu gospodarczego, deficyt nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych został ograniczony o 0,8 pkt. proc. i ukształtował się na poziomie 3,2 proc. PKB, tj. dalece poniżej rekomendowanego przez Radę Ecofin celu 3,9 proc. PKB. Uwzględniając, wciąż ponoszone w I połowie 2014 r., koszty systemowej reformy emerytalnej (wprowadzonej w 1999 r.) w wysokości 0,4 proc. PKB, skorygowany w ten sposób (tj. porównywalny z krajami, które nie wdrożyły emerytalnego systemu kapitałowego) – deficyt wyniósł 2,8 proc. PKB, i tym samym został zredukowany do poziomu pozwalającego na oczekiwanie zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu.

Konsolidacja fiskalna w 2014 r. obejmowała ograniczenie wydatków oraz wzrost dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych. Kluczowym czynnikiem determinującym poziom wydatków w Polsce, a zatem również kształt polityki fiskalnej, jest stabilizująca reguła wydatkowa, którą po raz pierwszy zastosowano w sposób wiążący podczas prac nad ustawą budżetową na 2015 r.

W latach 2015-2018 przewiduje się dalszą konsolidację finansów publicznych. Prognozuje się, że deficyt sektora spadnie odpowiednio do: 2,7 proc. PKB, 2,3 proc. PKB,

1,8 proc. PKB i 1,2 proc. PKB.

Po zakończeniu procedury nadmiernego deficytu Polska zacznie podlegać przepisom części prewencyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu, zgodnie z którymi celem polityki fiskalnej będzie dążenie do średniookresowego celu budżetowego (MTO), czyli deficytu strukturalnego na poziomie 1 proc. PKB. Osiągnięcie MTO i utrzymanie długu sektora instytucji rządowych i samorządowych znacznie poniżej wartości referencyjnej 60 proc. PKB zostanie zapewnione w szczególności przez przestrzeganie stabilizującej reguły wydatkowej.

* * *

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2015/2016, przedłożony przez ministra gospodarki.

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” rząd przyjął w kwietniu 2011 r. Jego obecna aktualizacja jest kolejnym dokumentem, przedkładanym rządowi do akceptacji, zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, który od 2011 r. stanowi podstawowy mechanizm koordynacji polityk gospodarczych w Unii Europejskiej.

W obecnej aktualizacji utrzymano priorytetowe kierunki działań wyznaczone w podstawowym dokumencie, wskazano przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 r. oraz te przeznaczone do realizacji w latach 2015-2016.

Ze względu na potrzebę monitorowania postępów realizacji strategii „Europa 2020”, wzorem układu wprowadzonego w 2013 r., uporządkowano działania według pięciu wiodących celów strategii dotyczących: zatrudnienia, innowacyjności, energetyki, edukacji i przeciwdziałania ubóstwu. Uzupełniono je o działania przyczyniające się do realizacji zaleceń Rady UE z 8 lipca 2014 r., które wykraczają poza te cele, tj. ochronę zdrowia, transport kolejowy, dostęp do internetu szerokopasmowego, gospodarkę odpadami, uproszczenie wymogów dotyczących pozwoleń na budowę, poprawę funkcjonowania administracji podatkowej i otoczenia dla biznesu oraz deregulację zawodów.

W odrębnym rozdziale zawarto działania, które pośrednio wpisują się w cele strategii „Europa 2020” i odpowiadają wyzwaniom zawartym w inicjatywach przewodnich towarzyszących strategii.

KPR 2015/2016 uwzględnia też priorytety zawarte w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego na 2015 r., dotyczące oparcia polityki gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w tym roku na 3 głównych filarach: 1) skoordynowanych działaniach stymulujących wzrost inwestycji, 2) odnowionym zobowiązaniu do reform strukturalnych, 3) odpowiedzialnej polityce budżetowej.

Bazę do przygotowania aktualizacji KPR stanowiły również działania przewidywane w dokumentach implementacyjnych dla rządowych zintegrowanych strategii rozwoju. Przy przygotowaniu dokumentu wzięto także pod uwagę rolę, jaką KPR odgrywa w realizacji unijnej polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Zaproponowano regulacje ustawowe, które zapewnią prawidłowe wdrożenie przez Polskę niektórych przepisów dyrektywy unijnej w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Przepisy te zapewniają przejrzystość i efektywność wykorzystywania funduszy publicznych na kolei oraz taki rozdział środków, który umożliwia przewoźnikom kolejowym konkurowanie ze sobą na równych prawach.

Aby spełnić wymogi dyrektywy, w nowelizowanej regulacji wskazano zasady prowadzenia rachunkowości przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i operatorów świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, które umożliwiają identyfikację i rozdzielenie przepływów finansowych związanych z wykonywaniem przez nich różnych działalności.

Wprowadzono obowiązek prowadzenia odrębnej rachunkowości przez przewoźnika kolejowego i zarządcę infrastruktury kolejowej (przewidziano wyjątek od tej zasady dla podmiotów, które prowadzą działalność w sieciach regionalnych lub podmiejskich). Ustanowiono zakaz przenoszenia środków publicznych np. między przewoźnikiem kolejowym a zarządcą infrastruktury kolejowej. Zobowiązano przewoźnika kolejowego i zarządcę infrastruktury kolejowej do publikowania na swoich stronach internetowych sprawozdań finansowych.

Założono, że znowelizowane przepisy wejdą w życie nie później niż w III kwartale 2015 r., czyli w trakcie trwania roku obrotowego dla zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych i operatorów świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. W celu uniknięcia problemów związanych z dostosowaniem prowadzonej przez nich księgowości do zmienionych regulacji wprowadzono okres przejściowy – będą musieli stosować nowe zasady prowadzenia rachunkowości dopiero od roku obrotowego rozpoczynającego się w 2016 r.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych, przedłożony przez ministra sportu i turystyki.

W projekcie nowelizacji ustawy doprecyzowano, że do zadań marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki, należy prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej, w sytuacji gdy nie zapewnia tego niewypłacalny organizator turystyki lub pośrednik turystyczny.

Przepis usuwa wątpliwości dotyczące zadań marszałka województwa, jako organu sprawującego bezpośredni nadzór nad tymi podmiotami. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z negatywnych doświadczeń 2012 r., w którym 15 biur podróży ogłosiło niewypłacalność.

Nowa regulacja ma obowiązywać po 7 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

* * *

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195), przedłożone przez ministra skarbu państwa.

Rząd, co do zasady, pozytywnie ocenia rozwiązania zaproponowane przez senatorów, które mają zniwelować negatywne skutki obowiązywania dla państwa i samorządu terytorialnego tzw. dekretu Bieruta z 1945 r. Na jego mocy wszystkie nieruchomości prywatne leżące w granicach ówczesnej Warszawy przeszły na własność gminy miasta stołecznego, a następnie państwa. Dekret przewidywał jednak możliwość zwrotu części gruntów, a tam gdzie nie było to możliwe – wypłatę odszkodowań. Akt ten nadal obowiązuje.

Rada Ministrów zwraca jednak uwagę, że niektóre propozycje senatorów budzą wątpliwości wymagające rozstrzygnięcia, a całość regulacji – wobec trudnej sytuacji finansów publicznych – wymaga, w trakcie dalszych prac parlamentarnych, precyzyjnego określenia skutków jej obowiązywania oraz wskazania źródeł finansowania.

Senatorowie zaproponowali przyznanie Skarbowi Państwa i miastu stołecznemu Warszawa prawa pierwokupu roszczeń do gruntów warszawskich, wynikających z dekretu Bieruta. Projekt zakłada też możliwość odmowy zwrotu nieruchomości, na których znajdują się instytucje użyteczności publicznej, np. szpitale, ośrodki zdrowia, szkoły, przedszkola i obiekty sportowe. Rozwiązania te rząd popiera, ale zwraca uwagę na koszty związane z wypłatą odszkodowań dla byłych właścicieli lub ich spadkobierców.

Wątpliwości rządu budzi natomiast przepis, na podstawie którego decyzja o umorzeniu postępowania dekretowego (o odzyskanie nieruchomości) ma stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej prawa własności do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. Rząd podkreśla, że podstawą wpisu w księdze wieczystej powinien być dokument, z którego jasno wynika kto jest właścicielem nieruchomości, a takim dokumentem nie jest decyzja o umorzeniu postępowania. Ponadto, mając na uwadze stan finansów publicznych, rząd nie popiera przepisu, który wprowadza możliwość ubiegania się przez dawnych właścicieli (lub ich następców prawnych) o zwrot wszystkich nieruchomości przejętych na podstawie dekretu, a nie o jedną jak dotychczas. Rozwiązanie to oznaczałoby dodatkowe koszty dla państwa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ ksi/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.04.2015, 16:44
Źródło informacji CIR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ