Newsletter

Polityka i społeczeństwo

KPRM: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

13.06.2024, 14:30aktualizacja: 13.06.2024, 14:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje:

Rząd przyjął założenia projektu budżetu państwa na 2025 rok. Zaakceptował także propozycje na przyszły rok: średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej oraz zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Wszystkie dokumenty zostaną przekazane do Rady Dialogu Społecznego.

Rada Ministrów przyjęła:

- założenia projektu budżetu państwa na rok 2025:

W bieżącym i kolejnym roku spodziewane jest wyraźne ożywienie gospodarcze przy znacznie niższej inflacji. Produkt Krajowy Brutto wzrośnie realnie z 3,1% w 2024 roku do 3,7% w 2025 roku. Założenia projektu budżetu zostaną przekazane do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego.

Najważniejsze założenia

Produkt Krajowy Brutto

- W przyszłym roku nastąpi dalsze ożywienie gospodarcze, a PKB powinien wzrosnąć z 3,1% w 2024 roku do 3,7% w 2025 roku. - Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do wyraźnie dodatniej dynamiki płac realnych, wspieranej przez podwyżki płacy minimalnej oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym. - Wzrost PKB będzie dodatkowo pobudzany przez rozpoczęte inwestycje w ramach KPO.

Spożycie prywatne

- Wraz z poprawą ogólnej sytuacji gospodarczej, dochody do dyspozycji gospodarstw domowych będą rosnąć, co przełoży się zarówno na wzrost konsumpcji, jak i wzrost stopy oszczędności.- W 2025 roku spożycie prywatne wzrośnie o 3,6% (z 3,5% w 2024 roku).

Inwestycje

- W 2025 roku nastąpi wyraźny wzrost dynamiki inwestycji – zarówno prywatnych jak i publicznych. - Inwestycje ogółem wzrosną o 10,2%. - Inwestycje prywatne będą stymulowane poprzez spadający koszt kapitału, utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej i kumulację środków z KPO, a inwestycje publiczne poprzez KPO oraz inwestycje w obronność.

Eksport i import

W 2025 roku eksport przyspieszy do 5,6% (z 3,7% w 2024 roku), wraz z poprawą dynamiki PKB w strefie euro. Z kolei import wzrośnie do 7,5% (z 4,8% w 2024 roku), wraz z dalszym wzrostem popytu krajowego w Polsce oraz wysokich inwestycji militarnych.

Stopa bezrobocia

- W 2025 roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,7% i będzie wyższe niż rok wcześniej o 0,5%.- W efekcie, stopa bezrobocia spadnie na koniec 2025 roku do 4,9%.

Przeciętne wynagrodzenie

- Przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną w 2025 roku o 7,1%.- W ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji, wzrost wynagrodzeń w 2025 roku wyniesie 2,9%.

Inflacja

W 2025 roku inflacja wyniesie średnio 4,1% (5,2% w 2024 roku).

- propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025:

Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025 – dokumenty przedłożone przez Ministra Finansów.

Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów przedłoży je także do opinii ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej.

Najważniejsze założenia

- Rząd proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 roku w wysokości 104,1% w ujęciu nominalnym.- Oznacza to, że wynagrodzenia oraz kwoty bazowe w 2025 roku, zostaną zwaloryzowane o 4,1%, czyli o prognozowaną średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2025 rok.

Przewidywane wielkości makroekonomiczne w 2025 roku ukształtują się następująco: - dynamika realna Produktu Krajowego Brutto –103,7%; - średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 104,1%; - dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 107,1%; - dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 107,3%; - przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 11.216 tys. etatów; - stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) – 4,9%; - przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – ok. 602,7 tys. etatów.

- propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.:

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4626 zł. W przyszłym roku wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 30,20 zł. Rada Ministrów przedstawi propozycję Radzie Dialogu Społecznego.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

- Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku, czyli 4626 zł, oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (4 300 zł), czyli o 7,6%.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych

- Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 roku, czyli 30,20 zł, oznacza wzrost o 2,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł), czyli o 7,5%.

Szacuje się, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie ponad 3,1 mln osób.

Sytuacja na rynku pracy oraz poziom przeciętnego wynagrodzenia

- W końcu kwietnia 2024 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 791,1 tys. osób bezrobotnych, czyli o 24,8 tys. osób (o 3%) mniej niż w kwietniu 2023 roku. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 25,1 tys. osób (3,1%). - Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2024 roku wyniosła 5,1% i była o 0,2 p.p. niższa niż przed miesiącem, jak i przed rokiem. - Według Eurostatu, w kwietniu 2024 roku stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3%, przy 528 tys. bezrobotnych. Tym samym Polska, po Czechach, zanotowała najniższą stopę bezrobocia wśród państw UE. - Wzrostowi zatrudnienia towarzyszy także wzrost wynagrodzeń. Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2024 roku wyniosło 8147 zł i było wyższe o 14,4% w stosunku do I kw. 2023 roku. - W I kw. 2024 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8077 zł i było wyższe o 12,5% w stosunku do I kw. 2023 roku. Jednocześnie realny wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł aż 9,2%.

- propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.:

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku na ustawowym poziomie, który wynosi 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78%.

Najważniejsze rozwiązania

- Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku wyniesie nie mniej niż 106,78%. - Przy takim wskaźniku, prognozowany koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń, które są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, wyniesie ok. 28,1 mld zł. - Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca.

Materiały do pobrania: zdjęcia https://www.flickr.com/photos/premierrp/albums/72177720317859312/

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

ek/ wus/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.06.2024, 14:30
Źródło informacji KPRM
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ