Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Uroczystość z okazji trzeciej rocznicy Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet podczas wydarzenia w Genewie i inauguracja Konkursu Innowacyjności Cyfrowej adresowanego do przedsiębiorstw typu start-up kierowanych przez kobiety

20.03.2023, 09:58aktualizacja: 03.04.2023, 14:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Women’s Entrepreneurship Accelerator
Business Wire/Women’s Entrepreneurship Accelerator
Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym.

NOWY JORK I GENEWA -- (BUSINESS WIRE) --

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20230317005344/pl/

Uznając wzajemne powiązania między innowacjami, technologiami, przestrzenią cyfrową i nierównościami między kobietami a mężczyznami, Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (WEA) z okazji swojej trzeciej rocznicy zgromadził przedstawicieli wyższego szczebla swoich partnerów-założycieli w celu odbycia adekwatnej do obecnych okoliczności dyskusji poprzedzającej 67. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet na temat działań umożliwiających stworzenie bardziej włączającego dla kobiet ekosystemu innowacji oraz wyeliminowania przepaści cyfrowej między kobietami i mężczyznami.

Po raz pierwszy od czasu powstania Komisji kompleksowo przeanalizowała ona motyw innowacji i technologii z perspektywy płci, zapewniając tym samym wyjątkową możliwość zbadania wpływu innowacji i technologii pod względem płci oraz wydania zaleceń umożliwiających osiągnięcie bardziej włączającej i sprawiedliwej gospodarki cyfrowej.

Mając na celu eliminowanie barier doświadczanych przez przedsiębiorcze kobiety na drodze do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, WEA dąży do stworzenia cyfrowego ekosystemu innowacji sprzyjającego przedsiębiorczym kobietom, aby umożliwić poszczególnym krajom czerpanie korzyści z trwającej transformacji cyfrowej z myślą o osiągnięciu bardziej włączającego i zrównoważonego świata.

Podczas wydarzenia zorganizowanego w Genewie z okazji rocznicy WEA, którego gospodarzem był Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) i w którym wzięło udział pozostałych pięciu partnerów WEA z ramienia ONZ, podkreślono potrzebę inwestowania w przedsiębiorcze kobiety w drodze rozwiązań cyfrowych, aby umożliwić rozwój ich działalności. W trakcie wydarzenia zwrócono uwagę na ogromne możliwości, jakie oferuje rewolucja cyfrowa pod względem wsparcia pozycji ekonomicznej kobiet poprzez udostępnienie wiedzy i otwarcie na rynki międzynarodowe, a także dzięki umożliwieniu kobietom nawiązywania kontaktów w ramach szerszej sieci partnerów. Wydarzenie było również okazją do wskazania zagrożeń związanych z trwającą transformacją cyfrową pod względem utrwalania istniejących schematów leżących u podstaw nierówności między kobietami a mężczyznami. Oto kilka najważniejszych wniosków płynących z wydarzenia:

 • W obecnych ekosystemach innowacji i przedsiębiorstw typu start-up ogromnie brakuje różnorodności płci oraz cechuje je nierówny rozkład możliwości i zasobów finansowych.
 • Przedsiębiorcze kobiety stale borykają się z problemem braku środków finansowych i inwestycji umożliwiających rozwój działalności,[1] ograniczonego dostępu do łączności oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), a także możliwości nabywania kluczowych umiejętności niezbędnych do zachowania konkurencyjności w ramach gospodarki cyfrowej. [2]
 • Technologie, platformy i narzędzia cyfrowe mogą również przyczynić się do wzmacniania szkodliwych stereotypów dotyczących płci oraz dyskryminacji kobiet i dziewcząt, o ile od samego początku nie zostaną zaprojektowane jako bezpieczne, włączające i dostępne. Na przykład uprzedzenia warunkowane płcią obecne w zbiorach danych i utrwalone w produktach algorytmów AI mogą prowadzić do powstania systemów i usług powielających dyskryminacyjne schematy.
 • Kobiety i dziewczęta, zwłaszcza te bardziej narażone na dyskryminację z wielu przyczyn jednocześnie i o różnych formach, stanowią również główne ofiary przemocy i nadużyć w internecie, co zmusza je do rezygnacji z udziału w życiu publicznym, prowadzenia rozmów i zaangażowania w przestrzeni cyfrowej w szerszym wymiarze. Jest to zaledwie kilka z pilnych problemów wymagających rozwiązań uwzględniających wymiar płci w erze cyfrowej.

Czy wiesz, że:

 • 37% kobiet na świecie nie ma dostępu do internetu. [3]
 • Do 2050 r. 75% miejsc pracy będzie związanych z dziedzinami STEM. [4]
 • Obecnie kobiety zajmują zaledwie 22% stanowisk związanych z pracą w zakresie sztucznej inteligencji, a jedynie 1 na 3 światowych badaczy naukowych to kobiety. [5]
 • Kobiety stanowią jedynie 28% absolwentów studiów inżynierskich i 40% absolwentów informatyki. [6]
 • W ciągu ostatniego dziesięciolecia wykluczenie kobiet ze świata cyfrowego ograniczyło wysokość produktu krajowego brutto krajów o niskim i średnim dochodzie o 1 bilion USD. [7]

Rusza Konkurs Innowacyjności Cyfrowej WEA

Podczas wydarzenia ITU, we współpracy z Mary Kay Inc, ogłosił oficjalny start Konkursu Innowacyjności Cyfrowej WEA jako kluczową okazję do wsparcia wszystkich wspomnianych działań. Ten ogólnoświatowy konkurs ma na celu wybór 10 najlepszych praktyk i rozwiązań cyfrowych przyczyniających się do stworzenia bardziej integracyjnego ekosystemu pod względem płci dla przedsiębiorstw typu start-up i scale-up. Laureaci zyskają dostęp do Programu Ekosystemu Innowacji Cyfrowych, który zapewni im szkolenia w dziedzinie budowania zdolności w celu dalszego doskonalenia planów dla prowadzonej działalności oraz specjalistyczny mentoring i dostęp do sieci wpływowych partnerów przyczyniających się do zmian.

Kilka istotnych kwestii poruszonych podczas jubileuszowego wydarzenia WEA:

 • Doreen Bogdan-Martin, dyrektor Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, podniosła kwestię udowodnionych skutków gospodarczych eliminowania przepaści cyfrowej między kobietami i mężczyznami, wskazując, że w samym 2020 r. doszło do utraty potencjalnych dochodów w wysokości 126 mld USD ze względu na brak dostępu kobiet do możliwości biznesowych. Bogdan-Martin wezwała do dołożenia większych starań w celu wypracowania ekosystemu cyfrowego włączającego pod względem płci poprzez nawiązanie partnerstw z sektorem biznesu, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, decydentami politycznymi, ustawodawcami i siostrzanymi agencjami ONZ.
 • Deborah Gibbins, dyrektor operacyjna Mary Kay, zwróciła uwagę, że chociaż przejście na rozwiązania cyfrowe zapewnia kobietom wyjątkowe możliwości pod względem innowacji i zwiększenia skali prowadzonej działalności, przyspieszenie wdrażania technologii cyfrowych może również skutkować utrwaleniem nierówności. W związku z tym Gibbins wezwała do wyeliminowania nierówności i stworzenia sprzyjającego środowiska umożliwiającego kobietom pełne uczestnictwo w gospodarce cyfrowej.

Konkurs Innowacyjności Cyfrowej to najnowsza inicjatywa WEA. W trakcie wydarzenia partnerzy WEA podkreślili kluczowe obszary, w których udało im się osiągnąć postępy pod względem wsparcia przedsiębiorczych kobiet od momentu powstania tego transformacyjnego partnerstwa obejmującego wiele zainteresowanych stron.

Rozwój umiejętności przedsiębiorczych online

Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC) podkreśliło pierwszy bezpłatny internetowy program Entrepreneurship Certificate Programme opracowany w ramach wsparcia WEA i zapoczątkowany w styczniu 2022 r. Obejmujący 27 modułów cyfrowy program omawia 7 kluczowych etapów procesu przedsiębiorczego i jest dostępny w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim, a wkrótce zostanie udostępniony również w języku arabskim, rosyjskim i chińskim. Program został wzbogacony 200 materiałami wideo, a jego celem jest przekazanie zarówno początkującym, jak i wieloletnim przedsiębiorcom umiejętności planowania i organizacji działalności. Uczestnicy programu poznają sposoby wdrażania kultury przedsiębiorczości, opracowują pomysły na biznes i poznają metody prowadzenia działalności typu start-up, sporządzają model biznesowy, opracowują prezentację swojej działalności, określają źródła finansowania, znajdują odpowiednich partnerów i mentorów oraz budują zespół.

Rzecznictwo sektora prywatnego na rzecz udzielania zamówień z uwzględnieniem perspektywy płci

UN Women przypomniała o swoich działaniach na rzecz wspierania udzielania zamówień z uwzględnieniem perspektywy płci, podkreślając wydaną przy wsparciu UN Global Compact zeszłoroczną publikację broszury Advocacy Brief pt. Procurement’s Strategic Value. Why gender-responsive procurement makes business sense (Wartość strategiczna zamówień: dlaczego zamówienia uwzględniające aspekt płci mają sens dla biznesu). W broszurze zaprezentowano przekonujące dowody na korzyści płynące ze zwiększonego udziału kobiet w łańcuchach dostaw sektora prywatnego dla włączającego wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju.

Eliminowanie barier doświadczanych przez przedsiębiorstwa typu start-up należące do kobiet i kierowane przez kobiety

UN Women dla regionu Europy i Azji Środkowej (ECA) poruszyła temat pierwszej Światowej Wystawy Przedsiębiorczych Kobiet – intensywnych sesji szkoleniowych zorganizowanych w regionie w 2021 r. w celu rozwoju potencjału przedsiębiorczych kobiet pod względem pozyskiwania inwestycji. Sesje zakończyły się finałową galą ofert dla inwestorów, która odbyła się w kwietniu 2022 r. Podczas gali 25 kobiet-przedsiębiorców z 9 krajów (Turcja, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kazachstan, Kosowo, Kirgistan, Macedonia Północna, Mołdawia i Serbia) zaprezentowało swoje przedsiębiorstwa typu start-up znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju oraz opracowane biznesplany w celu wyeliminowania jednego z największych wyzwań uniemożliwiających kobietom-przedsiębiorcom rozwój prowadzonej działalności, czyli trudności w dostępie do finansowania. Po prezentacjach inwestorzy zaoferowali kobietom wsparcie finansowe, mentoring i możliwości nawiązywania kontaktów, aby przyczynić się do rozwoju ich działalności. W listopadzie 2022 r. podczas drugiej stacjonarnej Światowej Wystawy Przedsiębiorczych Kobiet , we współpracy z PricewaterhouseCoopers, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Yildiz Holding kobiety-przedsiębiorcy spotkały się z partnerami biznesowymi w celu mobilizacji i podjęcia konkretnych działań na rzecz wsparcia otoczenia sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości wśród kobiet w regionie ECA.

Polityka i rzecznictwo przedsiębiorczości kobiet w regionie Ameryki Łacińskiej

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) przedstawiła swoją politykę oraz działalność polegającą na rzecznictwie w obszarze wspierania rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Ameryce Łacińskiej. W latach 2020–2021 w ramach wsparcia inicjatywy WEA MOP przeprowadziła i opublikowała ocenę Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet (WED) w zakresie warunków politycznych mających wpływ na przedsiębiorczość kobiet, z naciskiem na sektory handlu i przemysłu w stolicy Meksyku. Ocena obejmowała szereg 19 zaleceń umożliwiających działania w celu wyeliminowania różnic w traktowaniu przedsiębiorczych kobiet na szczeblu instytucjonalnym. W Brazylii MOP podjęła współpracę z Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Narodową Służbą ds. Kształcenia Zawodowego) (SENAI) w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet za pomocą szeregu kampanii komunikacyjnych i popularyzacyjnych, warsztatów w celu budowania zdolności oraz różnych wydarzeń.

Nagranie z wydarzenia jest dostępne tutaj.

Informacje o Akceleratorze Przedsiębiorczości Kobiet

Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (WEA) to wielostronne partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości kobiet, utworzone podczas 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W jego skład wchodzi sześć agencji ONZ, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC), Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact (UNGC), UN Women i Mary Kay Inc., a jego celem jest wzmocnienie pozycji 5 milionów kobiet-przedsiębiorców do 2030 r.

Ostatecznym celem inicjatywy jest maksymalizacja wpływu rozwoju przedsiębiorczości kobiet na realizację celów zrównoważonego rozwoju (celów SDG) poprzez stworzenie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorczości kobiet na całym świecie. Akcelerator stanowi przykład transformacyjnej mocy partnerstwa między wieloma podmiotami o wyjątkowej skali, umożliwiającej wykorzystanie potencjału kobiet-przedsiębiorców. Dowiedz się więcej na stronie we-accelerate. Obserwuj nas w mediach społecznościowych: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

[1] Badania sugerują, że kobietom-przedsiębiorcom brakuje finansowania w wysokości 1,5 bln USD. MSME Finance Gap, International Finance Corporation, 2017. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03522e90-a13d-4a02-87cd-9ee9a297b311/121264-WP-PUBLIC-M SMEReportFINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m5SwAQA

[2] Z szacowanej liczby 2,9 mld osób nadal nieposiadających dostępu do internetu większość stanowią kobiety i dziewczęta, które mają mniejsze szanse na możliwość korzystania z telefonu, uzyskania dostępu do internetu lub zdobycie umiejętności umożliwiających im wykorzystywanie technologii cyfrowych. https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2022/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2022.pdf?utm_source=website&utm_medium=download-button&utm_campaign=gender-gap-2022

[3] ITU (2022). Facts and Figures 2022 – The gender digital divide (itu.int)

[4] A smart move (pwc.com.au)

[5] https://www.unesco.org/reports/science/2021/en/women-digital-revolution

[6] We need more girls and women in science. What are three ways in which we can support them? (worldbank.org)

[7] UN Women. Postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Raport „The Gender Snapshot 2022”.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230317005344/pl/

Źródło: Women’s Entrepreneurship Accelerator

KONTAKT:

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej

marykay.com/newsroom

tel. (+1) 972.687.5332

e-mail: media@mkcorp.com

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.03.2023, 09:58
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ