Newsletter

AC SA (10/2023) Przekroczenie przez AC S.A. 5% ogólnej liczby głosów

03.02.2023, 13:32aktualizacja: 03.02.2023, 13:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 10/2023

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "AC S.A." lub "Spółka") informuje, że wskutek rozliczenia w dniu 3 lutego 2023 r. transakcji nabycia akcji własnych Spółki w ramach prowadzonego przez Spółkę skupu akcji własnych, Spółka osiągnęła i przekroczyła 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Bezpośrednio przed rozliczeniem transakcji AC S.A. nie posiadała akcji własnych.

Po rozliczeniu transakcji Spółka posiada 875.000 akcji/głosów w AC S.A., co stanowi 8,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym.

Ogólna liczba akcji i liczba głosów AC S.A. wynosi 10.073.683.

AC S.A. informuje, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje AC S.A., nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako "Ustawa o ofercie") oraz że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie.

Akcje zostały nabyte na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Spółka, stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.02.2023, 13:32
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.