Newsletter

AC SA (8/2023) Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych

02.02.2023, 16:03aktualizacja: 02.02.2023, 16:04

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 8/2023

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach 19-31 stycznia 2023 r. przyjmowania ofert zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych ("Skup").

W ramach Skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 9.111.109 (dziewięć milionów sto jedenaście tysięcy sto dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLACSA000014 ("Akcje Własne").

Akcje Własne zostaną nabyte po jednolitej cenie 40,00 zł (czterdzieści złotych) za jedną Akcję Własną i za łączną cenę 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych 00/100 groszy). Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych wyniesie 218.750,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych przewidywane jest na 3 lutego 2023 r. Transakcja nabycia Akcji Własnych nastąpi poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zaoferowanych do nabycia przez akcjonariuszy Spółki w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierza nabyć w ramach Skupu tj. 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 90,40%.

Akcje Własne jakie Spółka nabędzie będą stanowić 8,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.02.2023, 16:03
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.