Newsletter

AC SA (9/2023) Zakończenie skupu akcji własnych Spółki

03.02.2023, 13:26aktualizacja: 03.02.2023, 13:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 9/2023

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. i nr 8/2023 z dnia 02 lutego 2023 r. niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach 19-31 stycznia 2023 r. skupu akcji własnych ("Skup").

W wykonaniu Skupu Spółka nabyła 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji własnych, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLACSA000014 ("Akcje Własne"). Akcje Własne zostały nabyte po jednolitej cenie 40,00 zł (czterdzieści złotych) za jedną Akcję Własną i za łączną cenę 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych 00/100 groszy). Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 218.750,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Nabyte przez Spółkę Akcje Własne stanowią 8,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych nastąpiło dnia 03 lutego 2023 r. Transakcja nabycia Akcji Własnych nastąpiła poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 9.111.109 (dziewięć milionów sto jedenaście tysięcy sto dziewięć) akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zaoferowanych do nabycia przez akcjonariuszy Spółki w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć w ramach Skupu, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniosła 90,40%.

Spółka nie posiada innych akcji własnych poza wskazanymi powyżej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.02.2023, 13:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.