Newsletter

Biznes i finanse

AGORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

20.05.2022, 07:35aktualizacja: 20.05.2022, 07:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 253 091  145 952  54 461  31 922 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (22 713) (49 511) (4 887) (10 829)
Zysk (strata) brutto (34 890) (58 480) (7 508) (12 791)
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (31 804) (56 280) (6 844) (12 309)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 775  14 568  597  3 186 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 771) (6 117) (3 609) (1 338)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 191) (2 849) (4 775) (623)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (36 187) 5 602  (7 787) 1 225 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,68) (1,21) (0,15) (0,26)
.
. bilans na bilans na bilans na bilans na
. 2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
Aktywa razem 1 859 559  1 921 256  399 690  417 719 
Zobowiązania długoterminowe 676 376  694 299  145 379  150 954 
Zobowiązania krótkoterminowe 436 000  446 673  93 713  97 115 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 742 551  774 355  159 603  168 360 
Kapitał zakładowy 46 581  46 581  10 012  10 128 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 15,94  16,62  3,43  3,61 
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
1 kwartał(y) 1 kwartał(y) 1 kwartał(y) 1 kwartał(y)
narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
2022 okres od 2021 okres od 2022 okres od 2021 okres od
2022-01-01 do 2021-01-01 do 2022-01-01 do 2021-01-01 do
2022-03-31 2021-03-31 2022-03-31 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 87 017  82 333  18 725  18 008 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (18 389) (13 184) (3 957) (2 884)
Zysk (strata) brutto (19 282) (14 194) (4 149) (3 104)
Zysk (strata) netto (16 925) (11 920) (3 642) (2 607)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (19 214) 6 449  (4 135) 1 411 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 446) 8 419  (1 172) 1 841 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 469) (11 748) (1 607) (2 569)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (32 129) 3 120  (6 914) 682 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,36) (0,26) (0,08) (0,06)
.
bilans na bilans na bilans na bilans na
2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
Aktywa razem 985 804  1 024 848  211 887  222 822 
Zobowiązania długoterminowe 25 692  40 879  5 522  8 888 
Zobowiązania krótkoterminowe 176 265  183 197  37 886  39 831 

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.05.2022, 07:35
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ