Newsletter

AGORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

26.05.2023, 06:33aktualizacja: 26.05.2023, 06:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 295 815  253 091  62 933  54 461 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 987) (22 713) (1 061) (4 887)
Zysk (strata) brutto 32 738  (34 890) 6 965  (7 508)
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej 32 564  (31 804) 6 928  (6 844)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 529  2 775  10 750  597 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 188  (16 771) 40  (3 609)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 210  (22 191) 1 534  (4 775)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 57 927  (36 187) 12 324  (7 787)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,70  (0,68) 0,15  (0,15)
.
. bilans na bilans na bilans na bilans na
. 2023-03-31 2022-12-31 2023-03-31 2022-12-31
Aktywa razem 2 142 900  1 793 073  458 325  382 326 
Zobowiązania długoterminowe 781 759  708 555  167 203  151 081 
Zobowiązania krótkoterminowe 542 832  410 494  116 101  87 527 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 706 581  674 123  151 124  143 739 
Kapitał zakładowy 46 581  46 581  9 963  9 932 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 15,17  14,47  3,24  3,09 
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
1 kwartał(y) 1 kwartał(y) 1 kwartał(y) 1 kwartał(y)
narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
2023 okres od 2022 okres od 2023 okres od 2022 okres od
2023-01-01 2022-01-01 2023-01-01 2022-01-01
2023-03-31 2022-03-31 2023-03-31 2022-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 91 256  87 017  19 414  18 725 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (23 843) (18 389) (5 072) (3 957)
Zysk (strata) brutto (24 924) (19 282) (5 302) (4 149)
Zysk (strata) netto (20 211) (16 925) (4 300) (3 642)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 951  (19 214) 415  (4 135)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (50 506) (5 446) (10 745) (1 172)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41 919  (7 469) 8 918  (1 607)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (6 636) (32 129) (1 412) (6 914)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,43) (0,36) (0,09) (0,08)
.
bilans na bilans na bilans na bilans na
2023-03-31 2022-12-31 2023-03-31 2022-12-31
Aktywa razem 995 749  979 234  212 972  208 796 
Zobowiązania długoterminowe 35 595  39 973  7 613  8 523 
Zobowiązania krótkoterminowe 182 453  141 349  39 023  30 139 

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 06:33
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ