Newsletter

ANSWEAR.COM SA (58/2023) Rejestracja zmiany statutu Spółki Answear.com S.A. związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego

20.11.2023, 17:50aktualizacja: 20.11.2023, 17:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 58/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2023 z 16 października 2023 r. oraz 55/2023 z 8 listopada 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o tym, że w dniu 17 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 5/10/2023 NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii L i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki ("Uchwała nr 5") oraz oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 6 listopada 2023 r. w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii L ("Oświadczenie"). W związku z rejestracją zmian Statutu Spółki, wynikających z Uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16 października 2023 r. oraz Oświadczenia, Statut Spółki uległ zmianie w ten sposób, że:

§ 4 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 949.057,75 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) oraz dzieli się na 18.981.155 (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, wyemitowanych w następujących seriach:

1) seria A obejmuje 14.671.000 (słownie: czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 733.550,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od A00000001 do A14.671.000,

2) seria B obejmuje 367.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 18.350,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od B000001 do B367.000,

3) seria C obejmuje 311.000 (słownie: trzysta jedenaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 15.550,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od C000001 do C311.000,

4) seria D obejmuje 1.841.000 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 92.050,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od D0000001 do D1.841.000,

5) seria E obejmuje 154.905 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 7.745,25 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy), o kolejnych numerach od E000001 do E154.905,

6) seria F obejmuje 149.150 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 7.457,50 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), o kolejnych numerach od F000001 do F149.150,

7) seria G obejmuje 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 17.500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych), o kolejnych numerach od G000001 do G350.000,

8) seria K obejmuje 137.100 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.855,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych), o kolejnych numerach od K000001 do K137.100,

9) seria L obejmuje 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), o kolejnych numerach od L0000001 do L1.000.000.

W § 4 ustępie 2 Statutu Spółki po punkcie 8) dodano nowy punkt 9) o następującym brzmieniu:

9) akcje serii L zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców.

Na skutek powyższych, zarejestrowanych zmian kapitał zakładowy Spółki wynosi 949.057,75 zł oraz dzieli się na 18.981.155 akcji, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych i pięć groszy) każda, uprawniających do 18.981.155 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

(a) 14.671.000 akcji serii A uprawniających do 14.671.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

(b) 367.000 akcji serii B uprawniających do 367.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

(c) 311.000 akcji serii C uprawniających do 311.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

(d) 1.841.000 akcji serii D uprawniających do 1.841.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

(e) 154.905 akcji serii E uprawniających do 154.905 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

(f) 149.150 akcji serii F uprawniających do 149.150 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

(g) 350.000 akcji serii G uprawniających do 350.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

(h) 137.100 akcji serii K uprawniających do 137.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

(i) 1.000.000 akcji serii L uprawniających do 1.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.11.2023, 17:50
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ