Newsletter

ATLANTA POLAND SA (2/2023) Pozew o uchylenie uchwały.

14.02.2023, 15:27aktualizacja: 14.02.2023, 15:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 2/2023

Działając na podstawie § 19 pkt 1 ust. 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ATLANTA POLAND S.A. ( dalej: "Spółka" ) informuje, że w dniu 14 lutego 2023r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Gdańsku odpis pozwu złożonego przez akcjonariusza Spółki o uchylenie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19.12.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia polegającego na:

- wstrzymaniu wykonalności zaskarżonej Uchwały,

- unormowaniu praw i obowiązków stron postępowania przez nakazanie Pozwanej wypłacania Dariuszowi Mazurowi za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej wynagrodzenia w wysokości 5.000 zł miesięcznie, tj. w wysokości wynagrodzenia wypłacanego pozostałym członkom Rady Nadzorczej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o uchylenie zaskarżonej Uchwały.

Spółka informuje, że zamierza złożyć odpowiedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.02.2023, 15:27
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ