Newsletter

ATLANTA POLAND SA Raport okresowy półroczny za 2022 P

31.03.2023, 07:11aktualizacja: 31.03.2023, 07:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2022 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 227 413 194 171 48 039 42 140
Zysk na działalności operacyjnej 8 834 6 267 1 866 1 360
Zysk brutto 5 366 5 794 1 134 1 257
Zysk netto 4 229 4 667 893 1 013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 464 -1 694 -943 -368
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 148 -1 807 -243 -392
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 243 1 280 474 278
Przepływy pieniężne netto, razem -3 369 -2 221 -712 -482
Aktywa razem 209 786 188 814 44 731 40 340
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 122 032 102 974 26 020 22 000
Zobowiązania długoterminowe 5 801 6 076 1 237 1 298
Zobowiązania krótkoterminowe 116 231 96 898 24 783 20 702
Kapitał własny 87 754 85 840 18 711 18 340
Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 299 1 302
Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,69 0,77 0,15 0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,4 14,09 3,07 3,01

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 31.03.2023, 07:11
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.