Newsletter

BANK HANDLOWY SA (14/2023) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia wymogu TLAC dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.

26.05.2023, 17:47aktualizacja: 26.05.2023, 17:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 14/2023

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie SA ("Bank") informuje, że w dniu 26 maja 2023 roku Bank otrzymał od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") pismo wskazujące, że w ocenie BFG Bank jest podmiotem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będącym częścią globalnej instytucji o znaczeniu systemowym zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 136 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych ("CRR").

Zgodnie z art. 92a CRR instytucje określone jako podmioty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które są podmiotami będącymi częścią globalnych instytucji o znaczeniu systemowym muszą zawsze spełniać następujące wymogi w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych:

a) współczynnik oparty na analizie ryzyka na poziomie 18 %, odzwierciedlający fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne instytucji wyrażone jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA);

b) współczynnik nieoparty na analizie ryzyka na poziomie 6,75 %, odzwierciedlający fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne instytucji wyrażone jako odsetek miary ekspozycji całkowitej (TEM).

Zgodnie z przepisami CRR, wysokość wymaganego wymogu TLAC dla Banku wynosi 20,79%, podczas gdy łączny współczynnik kapitałowy Banku na koniec marca 2023 roku wyniósł 17,9%.

Powyższe oznacza konieczność uzupełnienia przez Bank wymogu TLAC do wysokości wymaganej przepisami CRR.

W ocenie Banku, zgodnie z obowiązującymi regulacjami Bank może osiągnąć wymóg TLAC poprzez emisję instrumentów finansowych lub zatrzymanie zysków z bieżącego okresu.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 CRR instytucje mogą włączyć zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne do kapitału podstawowego Tier I. Włączenie zysku przed podjęciem przez instytucję formalnej decyzji potwierdzającej ostateczny wynik finansowy instytucji w danym roku może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia właściwego organu jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) zyski te zostały zweryfikowane przez niezależne od danej instytucji osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych tej instytucji;

b) instytucja wykazała w sposób zadowalający właściwy organ, że kwota tych zysków została pomniejszona o wszelkie możliwe do przewidzenia obciążenia lub dywidendy.

Mając na uwadze wskazaną przez BFG konieczność niezwłocznego spełnienia wymogu TLAC Zarząd Banku zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego celem uzyskania zgody na włączenie odpowiedniej części zysków z bieżącego okresu do kapitału podstawowego Tier I na podstawie zaudytowanych wyników Banku za pierwsze półrocze 2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 17:47
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii