Newsletter

Biznes i finanse

BANK HANDLOWY SA (34/2021) Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmiany statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

26.10.2021, 18:52aktualizacja: 26.10.2021, 18:53

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 34/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 22 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu (zarejestrowania) w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r. Uchwałą nr 40/2021.

Zmiana Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. obejmuje:

1. nadanie treści § 16 ust. 2 Statutu następującego brzmienia:

2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania oraz informuje Walne Zgromadzenie o uchwalonym regulaminie.

2. dodanie w treści § 18 ust. 1 Statutu punktów 36) - 43) w następującym brzmieniu:

36) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd ogólnych zasad wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej,

37) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki identyfikowania kluczowych funkcji w Banku obejmującej zasady powoływania i odwoływania osób pełniących te funkcje,

38)zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd, zasad etyki określających normy i standardy etyczne postępowania członków organów i pracowników Banku, jak również innych osób, za pośrednictwem których Bank prowadzi swoją działalność,

39) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki zarządzania konfliktami interesów,

40) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd, zasad wynagradzania w Banku,

41) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki dywidendowej Banku określającej warunki umożliwiające wypłatę dywidendy z wypracowanego przez Bank zysku w określonym czasie, z uwzględnieniem utrzymania kapitału na poziomie adekwatnym do ponoszonego ryzyka,

42) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd, o ile nie zostały uwzględnione w ramach strategii zarządzania ryzykiem, zasad kultury ryzyka, obejmujących cały Bank, opartych na pełnym zrozumieniu ryzyka, na jakie Bank jest narażony i sposobu zarządzania tym ryzykiem, uwzględniających przyjęty apetyt na ryzyko,

43) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki zatwierdzania nowych produktów, która obejmuje rozwój nowych produktów, usług i rynków oraz istotne zmiany dotychczasowych produktów, usług i rynków.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje również, że tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą Banku w uchwale nr 5/I/O/2021 zgodnie z upoważnieniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawartym w uchwale nr 40/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.10.2021, 18:52
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ