Newsletter

BANK PEKAO SA (27/2023) Korekta Raportu 27/2023: Zakończenie subskrypcji zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

24.11.2023, 13:17aktualizacja: 24.11.2023, 13:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 27/2023

Bank Polska Kasa Opieki S.A. przekazuje skorygowany raport bieżący nr 27/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku.

Zmianie ulegają wymienione poniżej części raportu:

tytuł o treści:

Zakończenie subskrypcji zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii ESN 1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

otrzymuje nową treść:

Zakończenie subskrypcji zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

następujące punkty o treści:

4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 500.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR),

6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.504.642 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.504.642.000 EUR)

7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 500.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)

otrzymują następującą treść:

4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)

6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 15.046,42 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.504.642.000 EUR)

7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)

Pozostałe informacje wskazane w korygowanym raporcie bieżącym nie uległy zmianie.

Poniżej pełna treść skorygowanego raportu bieżącego:

Zakończenie subskrypcji zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, że 16 listopada 2023 r. zakończył subskrypcję zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu w listopadzie 2027 r. ("Euroobligacje"). Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN"), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 13 listopada 2023 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji:

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 16 listopada 2023 r.

2. data zakończenia subskrypcji: 16 listopada 2023 r.

3. data przydziału Euroobligacji: 16 listopada 2023 r.

4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)

5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 66,77%

6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 15.046,42 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.504.642.000 EUR)

7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)

8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 99,680% wartości nominalnej

9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 240 punktów bazowych

10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 4 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po trzech latach od emisji (4NC3)

11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 131

12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 110

13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy

14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 498.400.000 EUR

15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją

16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją

17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 23 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2023, 13:17
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ