Newsletter

BANK PEKAO SA (28/2023) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR

24.11.2023, 13:20aktualizacja: 24.11.2023, 13:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 28/2023

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 16 listopada 2023 r., informuje, że 23 listopada 2023 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN") czteroletnie euroobligacje nieuprzywilejowane (Senior Non-Preferred).

Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:

a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 23 listopada 2023 r.,

b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk,

c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 1.

Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji:

a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.182.900.000 PLN według średniego kursu NBP z 23 listopada 2023 r.,

b) kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 5,500% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,4%, płatny co trzy miesiące,

c) data emisji: 23 listopada 2023 r.,

d) data wykupu euroobligacji: 23 listopada 2027 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 23 listopada 2026 r.,

f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 436.580 PLN według średniego kursu NBP z 23 listopada 2023 r.,

g) kod ISIN: XS2724428193.

Wskazana powyżej seria euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S_P Global Ratings Europe Limited.

Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2023, 13:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii