Newsletter

CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

29.11.2023, 17:10aktualizacja: 29.11.2023, 17:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-02-01 do 2023-10-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-10-31 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-02-01 do 2023-10-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-10-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 918 963 6 681 504 1 521 234 1 421 499
Zysk z działalności operacyjnej 88 508 -1 240 19 460 -264
Zysk (strata) brutto -156 872 -276 776 -34 491 -58 884
Zysk (strata) netto -154 027 -331 980 -33 865 -70 629
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -154 027 -289 516 -33 865 -61 595
Strata netto z działalności zaniechanej 0 -42 464 0 -9 034
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 821 234 269 151 180 560 57 262
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -238 034 -296 309 -52 335 -63 040
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -408 224 -438 476 -89 754 -93 286
Przepływy pieniężne netto, razem 174 977 -465 634 38 471 -99 064
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -2,36 -5,28 -0,52 -1,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -2,36 -5,28 -0,52 -1,12
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej 0,00 -0,77 0,00 -0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej 0,00 -0,77 0,00 -0,16
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 31.10.2023 31.01.2023 31.10.2023 31.01.2023
Aktywa, razem 7 878 204 7 064 111 1 771 378 1 500 162
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 945 200 6 481 369 1 561 596 1 376 408
Zobowiązania długoterminowe 2 053 942 2 741 410 461 819 582 176
Zobowiązania krótkoterminowe 4 891 250 3 739 959 1 099 775 794 232
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
Kapitał własny 933 004 582 741 209 782 123 753
Kapitał zakładowy 6 887 5 486 1 549 1 165
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 65 200 705 54 868 000 65 200 705 54 868 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,31 10,62 3,22 2,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,31 10,62 3,22 2,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 01.02.2023-31.10.2023 01.02.2022-31.10.2022 01.02.2023-31.10.2023 01.02.2022-31.10.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 006 505 2 051 821 441 159 436 528
Zysk z działalności operacyjnej 50 269 47 387 11 052 10 082
Zysk (strata) brutto 163 858 -50 466 36 027 -10 737
Zysk (strata) netto 179 557 -48 374 39 478 -10 292
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 265 008 205 460 58 266 43 712
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -479 125 -48 689 -105 343 -10 359
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 271 693 -157 437 59 736 -33 495
Przepływy pieniężne netto, razem 57 576 -666 12 659 -142
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) 2,74 -0,89 0,60 -0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) 2,74 -0,89 0,60 -0,20
Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 31.10.2022 31.01.2023 31.10.2023 31.01.2023
Aktywa, razem 3 723 532 3 193 769 837 219 678 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 817 166 1 968 738 408 581 418 089
Zobowiązania długoterminowe 970 217 1 346 116 218 149 285 866
Zobowiązania krótkoterminowe 846 949 622 623 190 433 132 223
Kapitał własny 1 906 366 1 225 130 428 638 260 173

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2023, 17:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ